Üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az ingatlankezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti önálló, üzletszerűen - nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység, amelynek keretében az ingatlankezelő

Kulcsszavak: ingatlan, tevékenység, üzletszerű, kezelő, ingatlankezelő, szolgáltatás, kérelem, igazolás, társasház

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az ingatlankezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti önálló, üzletszerűen - nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység, amelynek keretében az ingatlankezelő

Aki üzletszerűen kíván ingatlankezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak (Megyei/Fővárosi Kormányhivatal járási hivatala) bejelenteni. 

Az a természetes személy szolgáltató végezheti a szolgáltatást, aki
- a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti ingatlankezelői OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik, és
olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed.

Emellett az a gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,

- amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és
- amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottal rendelkezik, aki az üzletszerű társasházkezelői szolgáltatást nyújtók nyilvántartásában szerepel. 


Lehetőség van képviseletre.

Aki üzletszerűen kíván ingatlankezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni. 

A bejelentést írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani.

Az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló,természetes személy által tett bejelentésben meg kell jelölni

  1. a szolgáltató nevét,
  2. a szolgáltató lakcímét,
  3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, 
  4. a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító bizonyítványának a számát, a kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját,
  5. a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét,
  6. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését,
  7. a hatósággal való kapcsolattartás módját. 

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót és - ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szolgáltatási tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt visszavonja, ha

a) ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,

b) a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri,

c) a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy

d) a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából.

8 napon belül értesítési kötelezettség, 15 nap a nyilvántartásba vételre, ha a bejelentés a jogszabályban foglaltaknak megfelel

A bejelentés mellé csatolni kell:

- a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolatát, 
- a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolást arról, hogy olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,
- 90 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát,

- ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban , akkor 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal kell igazolni a köztartozásmentességet.

- erkölcsi bizonyítványt, a büntetlen előéletet és azon tény igazolására, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

- az eljárási illeték megfizetésének az igazolását.

3.000 Ft eljárási illeték megfizetése, készpénzátutalási megbízás útján, vagy bankkártyával, vagy házipénztárba fizetéssel a Magyar Államkincstár javára.

Üzletszerű ingatlankezelői és társasházkezelői szolgáltatási tevékenység egyidejűleg történő bejelentése esetén az eljárási illetéket egy alkalommal kell megfizetni.

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Kizárólag bírósági jogorvoslati úton támadható meg.

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság az üzletszerű társasházkezelői vagy az üzletszerű ingatlankezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet.

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet, 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet.

szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági tevékenység, kivéve a termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását,

 szolgáltató: a szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás

TMCS