2005. évi CLXIV. törvény, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, valamint e törvények felhatalmazása alapján a Kormány 210/2009. (IX.29.) számú, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A bejelentésen alapuló rendszer alapján a kereskedelmi tevékenységek túlnyomó része a jegyzőnek való bejelentéssel egyidejűleg megkezdhető. Azonban egyes termékek (Rendelet: 3. melléklete szerinti termékek) értékesítésére vonatkozó előírás szerint a termékek forgalmazása kizárólag üzletben, működési engedélyezési eljárás keretében kiadott működési engedély birtokában történhet.

">

Kereskedelmi tevékenység bejelentése

A kereskedelmi tevékenység feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, valamint e törvények felhatalmazása alapján a Kormány 210/2009. (IX.29.) számú, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A bejelentésen alapuló rendszer alapján a kereskedelmi tevékenységek túlnyomó része a jegyzőnek való bejelentéssel egyidejűleg megkezdhető. Azonban egyes termékek (Rendelet: 3. melléklete szerinti termékek) értékesítésére vonatkozó előírás szerint a termékek forgalmazása kizárólag üzletben, működési engedélyezési eljárás keretében kiadott működési engedély birtokában történhet.

Kulcsszavak: kiskereskedelmi tevékenység, bevásárlóközpont, csomagküldő kereskedelem, kereskedelmi ügynöki tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés, mozgóbolt, nagykereskedelmi tevékenység, piac, üzlet, üzleten kívüli kereskedés, vásár, vendéglátás

A kereskedelmi tevékenység feltételeit a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI törvény, valamint e törvények felhatalmazása alapján a Kormány 210/2009. (IX.29.) számú, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A bejelentésen alapuló rendszer alapján a kereskedelmi tevékenységek túlnyomó része a jegyzőnek való bejelentéssel egyidejűleg megkezdhető. Azonban egyes termékek (Rendelet: 3. melléklete szerinti termékek) értékesítésére vonatkozó előírás szerint a termékek forgalmazása kizárólag üzletben, működési engedélyezési eljárás keretében kiadott működési engedély birtokában történhet.

Azon egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A kereskedő bejelentési szándékát Kaposvár hivatalos oldaláról, „Beadvány a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet értelmében” nyomtatványon teheti meg.

Az ágazati jogszabályokban megállapított szankció alkalmazása (Üzlet ideiglenes, vagy azonnali bezáratása, engedély nélkül folytatott tevékenység megtiltása, bírság kiszabása)

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele, a kereskedelmi hatóság által kiadott igazolások kiadásának határideje: 8 nap.

Működési engedélyezési eljárás (Ákr. 50. § (2) bekezdése alapkán) 60 nap. A hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.

A kereskedelmi tevékenység bejelentésekor a kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

A termékek értékesítéséhez az azt végző személynek a kereskedelemért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakképesítéssel kell rendelkeznie. (Bizonyítvány, munkaszerződés).

Az eljárásért az általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 000 Ft-ot kell fizetni, melyet a kérelem benyújtásakor a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel kell megfizetni.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Igazgatóság Igazgatási Iroda.

Ügyintézés helye: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

Somogy Megyei Kormányhivatal 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.

Kizárólag külön engedély birtokában folytatható kereskedelmi tevékenységet a jegyző a külön engedély kiadására hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak értesítése alapján veszi nyilvántartásba. (Pl.: Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet 2. mellékletében felsorolt élelmiszerek forgalomba hozatala kizárólag az illetékes járási állategészségügyi hivatal külön engedélyével történhet. A vendéglátó üzletben külön szolgáltatás – zene -  csak akkor nyújtható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek, azaz az első fokú környezetvédelmi hatóság jogerős döntésével megállapított zajhatárértékekkel kell  rendelkezni).

Beadvány a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet értelmében;

Lemondó nyilatkozat kereskedelmi tevékenység megszűnésére;

Nyitvatartási idő módosítására

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

A kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet

bevásárlóközpont: olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak;

csomagküldő kereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amelynek során a kereskedő a termék jellemzőit és árát feltüntető, ezáltal a vásárló számára az áru megvételére vonatkozó ügyleti döntés meghozatalát lehetővé tevő kereskedelmi kommunikációt bocsátja a vásárló rendelkezésére, és az ilyen kereskedelmi kommunikáció alapján megrendelt terméket szállítja (szállíttatja) a megjelölt címre;

kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;

kereskedelmi ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt;

kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;

kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is;

közterületi értékesítés: a közterületen, illetve közforgalom számára nyitva álló helyen végzett kiskereskedelmi tevékenység;

közvetlen értékesítés: kiskereskedelmi tevékenység keretében termék forgalmazása közvetlenül az előállítás helyén;

mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz;

nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;

piac: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak kiskereskedelmi tevékenységet;

termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt;

szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat;

üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak;

üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak - annak kifejezett kérése nélkül - a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység;

vásár: olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak idényjellegű vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötődő eseti jellegű kiskereskedelmi tevékenységet;

vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.

Kaposvár Település