Értesítési cím bejelentéséhez kapcsolódó nyilatkozat megtétele, visszavonása vagy módosítása

Ön, mint címjogosult nyilatkozhat arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről annak nyilvántartásba vételével egyidejűleg értesítést kér. Az erre vonatkozó nyilatkozat visszavonható, illetve módosítható is. Az értesítési szolgáltatás megszűnik ismételt igénylése hiányában az igény bejelentésétől számított egy év elteltével, a nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével és az igénylő elhalálozásával.

Kulcsszavak: értesítési cím, értesítési cím bejelentéséhez kapcsolódó nyilatkozat megtétele, értesítési cím bejelentéséhez kapcsolódó nyilatkozat visszavonása vagy módosítása

Ön, mint címjogosult nyilatkozhat arról, hogy az értesítési cím bejelentéséről annak nyilvántartásba vételével egyidejűleg értesítést kér. Az erre vonatkozó nyilatkozat visszavonható, illetve módosítható is. Az értesítési szolgáltatás megszűnik ismételt igénylése hiányában az igény bejelentésétől számított egy év elteltével, a nyilatkozattételi jogosultság megszűnésével és az igénylő elhalálozásával.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti igénybe, tehát

szükséges rendelkeznie.

A kérelmet kizárólag saját nevében és saját regisztrációján keresztül azon értesítési cím tekintetében terjesztheti elő, amely esetén a nyilatkozattételi jogosultsága fennáll.

Az értesítés választása szerint történhet levélben, telefax, e-mail útján vagy szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével.

A nyilatkozatát elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is megteheti. Az értesítési szolgáltatás aktiválásához igazgatási szolgáltatási díj fizetése szükséges.

Amennyiben a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, az ügyintézési idő 8 nap, ennek hiányában 60 nap. A határidő számításának kezdőnapja a kérelem beérkezését követő nap.

Az értesítés szolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, az igazgatási szolgáltatási díj egy ingatlan egy évre vonatkozó figyelését tartalmazza, valamint korlátlan darabszámú értesítés küldését az Ön által választott módon vagy módokon.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

  1. levélben történő értesítés esetén 3600 Ft/év,
  2. telefax útján történő értesítés esetén 3300 Ft/év,
  3. e-mail útján történő értesítés esetén 3300 Ft/év,
  4. szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás (SMS) útján történő értesítés esetén 3600 Ft/év,
  5. kombinált szolgáltatás (szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás és e-mail) útján történő értesítés esetén 4100 Ft/év.

járási hivatal

A járási hivatal döntése ellen a fővárosi- és megyei kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól

A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén kívül a polgár bejelentett.

Címjogosult: az a személy, aki az értesítési címként megadott címhely tekintetében szállásadónak minősül.

Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ): egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy a saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.  

Array

EKTFO