A Bizottság 1273/2011/EU (2011. december) végrehajtási rendelete a rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek kérelmezéséről;

A GATT kontingensek engedélyezése különböző származású  hántolt, félig hántolt és törmelék rizs kedvezményes vámtétellel történő behozatalára vonatkozik. Ezek a behozatali vámkontingensek minden évben január 1-jén kerülnek megnyitásra, a szabályozás szerint a következő módon: a)kontingens: 63 000 tonna hántolt vagy félig hántolt KN 1006 30 kód alá tartozó rizs;   konting.sz.:09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4138,    b)kontingens: 1 634 tonna 1006 20 KN kód alá tartozó hántolt rizs konting.sz.:09.4148  c)kontingens: 100 000 tonna 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs konting.sz.:09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4138,  d)kontingens: 40 216 tonna 1006 30KN kód alá tartozó félig hántolt és teljesen hántolt rizs konting.sz.09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 9.4166 e)kontingens: 31 788 tonna 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs konting.sz.:094168. A vámkontingens év öt alidőszakra osztott. Az adott  alidőszakban  kontintingens számonként a  kérelmező csak egykérelmet nyújthat be. Az engedélykérelmeket  minden alidőszak első 10 munkanapja során lehet benyújtani a BFKH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon. Az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. A kérelmezés tonnánként  a) és d) kontingens esetén:  46 Euró; b) kontingens esetén: 30 Euró c) és e) kontingens esetén: 5 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött  amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap).   Az importengedélyek érvényesek az a), b), d) kontingensek esetében a kiállítás napjától a harmadik hónap végéig (de legkésőbb december 31-ig) a c) és az e) kontingensek esetében a kiállítás napjától az adott év december 31-éig.

Kulcsszavak: Rizs vámkontingens, kedvezményes rizs behozatal, alkontingens, kontingens év

A GATT kontingensek engedélyezése különböző származású  hántolt, félig hántolt és törmelék rizs kedvezményes vámtétellel történő behozatalára vonatkozik. Ezek a behozatali vámkontingensek minden évben január 1-jén kerülnek megnyitásra, a szabályozás szerint a következő módon: a)kontingens: 63 000 tonna hántolt vagy félig hántolt KN 1006 30 kód alá tartozó rizs;   konting.sz.:09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4138,    b)kontingens: 1 634 tonna 1006 20 KN kód alá tartozó hántolt rizs konting.sz.:09.4148  c)kontingens: 100 000 tonna 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs konting.sz.:09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4138,  d)kontingens: 40 216 tonna 1006 30KN kód alá tartozó félig hántolt és teljesen hántolt rizs konting.sz.09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 9.4166 e)kontingens: 31 788 tonna 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs konting.sz.:094168. A vámkontingens év öt alidőszakra osztott. Az adott  alidőszakban  kontintingens számonként a  kérelmező csak egykérelmet nyújthat be. Az engedélykérelmeket  minden alidőszak első 10 munkanapja során lehet benyújtani a BFKH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon. Az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. A kérelmezés tonnánként  a) és d) kontingens esetén:  46 Euró; b) kontingens esetén: 30 Euró c) és e) kontingens esetén: 5 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött  amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap).   Az importengedélyek érvényesek az a), b), d) kontingensek esetében a kiállítás napjától a harmadik hónap végéig (de legkésőbb december 31-ig) a c) és az e) kontingensek esetében a kiállítás napjától az adott év december 31-éig.

Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelmezés dátumát megelőző 2-szer 12 hónapban  a rizs ágazatban foglalkoztak harmadik országokkal való  kereskedelemmel, valamint rendelkeznek magyarországi székhellyel és szerepelnek a NAV adó és vámazonosítási rendszerében

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám , EORI szám), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru nyolc számjegyű KN kódját (16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru származási országát (8. rovat)az „igen” választ kell x-szel megjelölni.
a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezett mennyiséget, tizedesjegyek nélkül. (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat) . A kérelmező egy engedélykérelmet nyújthat be vámkontingens-időszakonként.
Az általános kitöltési útmutatóban előírtakon túl, az adatlap 8. rovatában kötelező kitölteni a származási országot és az „igen” választ kell x-szel megjelölni, valamint a 20. rovatban a "kontingens tételszáma és a „964/2007/EK rendelet”
bejegyzést. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött.

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték részbeni, vagy teljes visszatartására kerül sor.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő

.A jogszabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően az elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést tartalmazó jogszabály megjelenése napjától kezdődően azon hónap utolsó napjáig  terjedő időintervallumban kell kibocsátani.(kb. a  kérelmezési hónap 23. nap

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Az engedélykérelmeket  minden alidőszak első 10 munkanapja során lehet benyújtani a BFKH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a gabona ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet.

Elektronikus ügyintézés esetén: http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Illetékmentes

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős ipari miniszter

Jogorvoslat: Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az ügyfél  benyújthatja a kérelmét  a BFKH ügyfélszolgálatán személyesen,vagy, postán, vagy elektronikus módon..

További fontos információk:

Az engedélyokmányt a vámkezelést követően vissza kell juttatni a BFKH-hoz, személyesen, vagy postán

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1535 Budapest BKKP Pf. 919/1 címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

Az ügyfélfogadási ideje:

hétfőtől csütörtökig: ½ 9-16 óráig

A Bizottság 1273/2011/EU (2011. december) végrehajtási rendelete a rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek kérelmezéséről;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1273&qid=1526368920672&from=HU

A Bizottság 2016/1239/EU végrehajtási rendelete (2016.05.18.) 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozószabályok megállapításáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1239-20171029&qid=1526366838749&from=HU

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170.338647

KONTINGENS IDŐSZAK, KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK:  azt az időintervallumot jelenti, amelyre a a kontingens keretében meghirdetett menyiség  behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingens év lehet naptári, vagy gazdasági év, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran  osztják alidőszakokra.                                                        VIS MAJOR: Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség.  Az AGRIM engedély jogosultjának, az engedély érvényességének idején belül kell az engedély meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak

KEDVEZMÉNYES VÁMKONTINGENS: A mindenkor érvényes behozatali vámtól eltérő feltételekkel történő behozatali lehetőség az adott termékbő minősül.                                                                                                                                                                                                                                       KONTINGENS SZÁM: A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik  az adott relációhoz  és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban

Array

BFKH KHENF