Cégalapítás cégbírósági bejegyzése, változások bejegyzése

A cég a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. A cégbejegyzés (változásbejegyzés) első és másodfokon elektronikus polgári nemperes eljárás. 

Kulcsszavak: cégalapítás, cégbejegyzés, cégbíróság, cég, vállalkozás, cégeljárás, bejegyzés, változásbejegyzés, céginformációs szolgálat

A cég a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. A cégbejegyzés (változásbejegyzés) első és másodfokon elektronikus polgári nemperes eljárás. 

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező. A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég képviselője jogi képviselő útján köteles előterjeszteni. A jogi képviselő feladata a bejegyzési kérelem mellékletét képező, nem általa készített okiratok (pl: tulajdoni lap, hatósági engedély) elektronikus okirati formába történő átalakítása és a kérelem előterjesztése.

Cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég képviselője jogi képviselő útján köteles előterjeszteni.

 

Kötelező cégbejegyzés esetén a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje - ha törvény kivételt nem tesz - a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított harminc nap. Ha a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje az engedély kézhezvételétől számított tizenöt nap.

A cégbíróság 50 000 forinttól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtja azt, aki a bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

Cégre vonatkozó határidők

Cégbíróságra vonatkozó ügyintézési határidő

A cégbíróságra vonatkozó ügyintézési határidő - amennyiben adóregisztrációs eljárásra nincs szükség - az azt követő első munkanapon kezdődik, amikor a Céginformációs Szolgálattól az informatikai szempontból szabályszerű bejegyzési kérelem a cégbírósághoz megérkezik.

 
 

 

Létesítő okirat, valamint a Cégtörvény által az adott cégformára előírt, kötelező mellékletek.

A cégbírósági eljárás illetékéről az Illeték törvény 45.§-a rendelkezik, továbbá a közzétételi költségtérítés összegét a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V.18.) IM rendelet szabályozza.
   

A törvényszék, mint cégbíróság feladata a cégbejegyzési (változásbejegyzési eljárás) lefolytatása, ebben közreműködik a Céginformációs Szolgálat.

A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet elutasító, vagy – ha a változásbejegyzési kérelem egyes részei elkülöníthetők – a változásbejegyzési kérelmet részben elutasító végzés ellen a cég, továbbá az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés rá vonatkozó része ellen, a cég számára nyitva álló határidőn belül – fellebbezéssel élhet.

A cégbíróság a kérelemről nyolc napon belül nemperes eljárásban határoz.

Elektronikus aláírás szolgáltatások:

Cég: az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre.

Céginformációs Szolgálat (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat): feladata, hogy informatikai szempontból ellenőrizze az elektronikus bejegyzési – és változásbejegyzési kérelmet, továbbá megvizsgálja az elektronikus aláírások hitelességét és az elektronikus dokumentumok sértetlenségét, majd az így ellenőrzött elektronikus kérelmet - kiegészítve azt az ellenőrzés eredményével - továbbítja az illetékes cégbíróság felé. 

Jogi képviselő: ügyvéd, közjegyző, jogtanácsos. (jogtanácsos csak abban az esetben, ha a cég tagja, vagy alkalmazottja.

Egyszerűsített eljárás: akkor lehet kérni, ha a tagok a rendelet szerinti létesítő okirat mintát használják a cég alapításakor. Erre jelenleg közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság, egyéni cég és végrehajtói iroda esetén van mód.

 

Array

CÉGINFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT