Az első sikeres nyelvvizsga díjának támogatása

A 2018. január 1-jét követően elsőként megszerzett sikeres komplex (B2 vagy C1 szintű) nyelvvizsga  díjához nyújtott támogatás igénylésére irányuló eljárás.

Kulcsszavak: komplex, nyelvvizsga, középfokú, felsőfokú, egyesíthető részvizsga, idegen nyelvi érettségi vizsga, visszatérítés, támogatás, sikeres

A 2018. január 1-jét követően elsőként megszerzett sikeres komplex (B2 vagy C1 szintű) nyelvvizsga  díjához nyújtott támogatás igénylésére irányuló eljárás.

A nyelvvizsgát tett kérelmező, a kérelmező törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Ki kell töltenie a nyelvvizsga támogatás igényléséhez rendszeresített kérelmet, és a nyelvvizsga díj megfizetését igazoló dokumentumokkal együtt benyújtani. Nem magyar állampolgárságú kérelmezőnek ezen túlmenően a személyazonosságát, egyes esetekben az országban tartózkodás jogcímét is igazolnia kell.

A kérelmet az első sikeres komplex nyelvvizsga, egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány vagy az emelt szintű idegen nyelvi érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat keltétől számított 1 éven belül kell benyújtani.

A kérelmet elbíráló Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a döntését 30 napon belül hozza meg, megállapítás esetén a támogatás összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül utalja a kérelmező által megjelölt belföldi bankszámlára.

Az eljárás egyik szakaszában sincs fizetési kötelezettség, a támogatás iránti eljárás illeték- és költségmentes.

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG)

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése csak bírósági úton támadható meg. A döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.

A kérelem postai úton is előterjeszthető. A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni (Postacím: Budapest, 1820)

A támogatás összege:

A nyelvvizsga, emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, honosítási eljárás nyelvvizsgaközpontnak vagy az Oktatási Hivatalnak megfizetett díja, de maximum a díj megfizetésekor érvényes minimálbér 25%-a.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítás és családtámogatás honlapjának aloldalán érhető el.

A papíralapú formanyomtatvány a következő linken érhető el.

Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

Első sikeres komplex nyelvvizsga: a támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának minősül:

A támogatott nyelvek közül 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett:

Támogatott nyelv: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, bolgár, görög, horvát, lengyel, örmény, roma/cigány (romani, illetve beás), román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, ha a vizsga nyelve az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, továbbá törvényben meghatározott nem magyar állampolgárságú személy esetén a magyar

Array

NYUFIG_ESZF