NKVH: Alkalmazás (berendezés) típusának módosítása

A Hatóság az Ügyfél kérelmére a korábban regisztrált hűtőkör típusát módosítja.

Kulcsszavak: telepített hűtőkör, hűtőkamion-és pótkocsi, mobil egyéb, berendezés, alkalmazás

A Hatóság az Ügyfél kérelmére a korábban regisztrált hűtőkör típusát módosítja.

Bármely természetes személy (állampolgárságtól függetlenül), jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogosult az alkalmazás (a továbbiakban: berendezés) típusának módosítása iránti kérelmet előterjeszteni.

 

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Az Ügyfél kérelmet nyújthat be a korábban regisztrált berendezés típusának módosítása iránt emailben, személyesen vagy postai úton, illetőleg elektronikus úton a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál.

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Hatóságra vonatkozó ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

 A Hatóság döntésével szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

Kérjük, hogy a kérelmében az Ügyfél az azonosításához szükséges adatok mellett minden esetben tüntesse fel F-Gáz ügyfélazonosítóját is (amennyiben rendelkezik vele).

Array

NKVH