Fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges. 

A termék gyártóját különböző kötelezettségek terhelik annak érdekében, hogy a fogyasztó a legbiztonságosabb termékhez jusson hozzá.

A fogyasztóvédelmi törvény célja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz, a vagyoni érdekek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz, továbbá az egyesületeken keresztül történő fogyasztói érdekképviselethez fűződő érdekek - védelme. 

Kulcsszavak: fogyasztó fogyasztóvédelem piacfelügyelet hatóság gyártó forgalmazó kereskedő termék szolgáltatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges. 

A termék gyártóját különböző kötelezettségek terhelik annak érdekében, hogy a fogyasztó a legbiztonságosabb termékhez jusson hozzá.

A fogyasztóvédelmi törvény célja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz, a vagyoni érdekek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz, továbbá az egyesületeken keresztül történő fogyasztói érdekképviselethez fűződő érdekek - védelme. 

A kereskedelmi forgalomban lévő termék gyártója.

A termék gyártójának meg kell tenni mindent, hogy terméke megfeleljen a jogszabályok által előírt termékbiztonsági követelményeknek. Amennyiben a gyártó észleli, hogy terméke veszélyes, haladéktalanul tájékoztatnia kell erről az államok fogyasztóvédelmi hatóságait, illetve ki kell a terméket vonnia, vagy vissza kell hívnia.

Fogyasztóvédelmi bírság kiszabása esetén a fizetési kötelezettség 15 ezer Ft-tól egészen 2 milliárd Ft-ig terjedhet

járási illetve kerületi hivatalok, és más jogszabály által erre kijelölt hatóság

Pest Megyei Kormányhivatal

A gyártó visszahívhatja termékét, mely intézkedés célja a már leszállított, átadott termék gyártó részére történő visszaadása. A gyártó által észlelt biztonsági kockázatot több intézkedéssel lehet elhárítani:

A gyártó a forgalmazásból is kivonhatja a terméket, ezzel megakadályozva, hogy az eljusson a fogyasztóhoz.

A termékek biztonsága szempontjából több árufajta esetében az általánoshoz képest speciálisabb szabályozás védi a fogyasztókat, ilyen az élelmiszerbiztonság, a játékok biztonsága illetve a műszaki termékek biztonsági követelményei.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is.

gyártó:

a) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy

b) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló.

forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza.

termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő.

szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Array

NISZ ZRT.