Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó - Tájékoztatás

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény 2015.11.03-án megszűnt, így ettől az időponttól felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység iránt lehet kérelmet benyújtani.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő.

Kulcsszavak: FAKSZ, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzéke, szaktanácsadó, közbeszerzés, bejelentés, képzés, vállalkozás, engedély, engedélyköteles, bejelentésköteles,

A hivatalos közbeszerzési tanácsadói jogintézmény 2015.11.03-án megszűnt, így ettől az időponttól felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység iránt lehet kérelmet benyújtani.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő.

A névjegyzékbe vételt kizárólag olyan természetes személy kezdeményezheti, aki

a) rendelkezik felsőfokú – főiskolai vagy egyetemi – végzettséggel,

b) rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges közbeszerzési gyakorlattal,

c) rendelkezik felelősségbiztosítással

d) a névjegyzékbe vétel jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díját befizette,

e) büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy nem áll a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésének akadályát képező kizáró okok hatálya alatt,

f) büntetlen előéletű, és

g) igazoltan teljesítette a közbeszerzési szakmai képzésre vonatkozó követelményeket.

A kérelmezők a névjegyzékbe vétel iránti kérelmüket a Hatóság honlapján közzétett, a névjegyzékbe vételhez szükséges adatok és mellékletek felsorolását tartalmazó dokumentum (űrlap) kitöltésével nyújthatják be a Hatóságnak.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért – ha más jogszabály a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jogviszonyát, illetve a foglalkozatási jogviszonya körében okozott kárért való felelősségét eltérően nem szabályozza – a Ptk. szabályai szerint felel.

A közbeszerzésekért felelős miniszter a névjegyzékbe vétel iránti kérelemhez csatolt okiratok megvizsgálása után a kérelem beérkezésétől számított húsz napon belül az Ákr. szerint döntést hoz az okiratok megfelelőségéről, e döntés meghozatala körében nincs helye sommás eljárásnak. A hiányosan benyújtott okiratok pótlására a közbeszerzésekért felelős miniszter egy alkalommal, nyolcnapos határidőt biztosít a kérelmező számára. A hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte esetén a közbeszerzésekért felelős miniszter a névjegyzékbe vétel iránti kérelmet elutasítja.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – az eljárást megindító felhívás közzétételét vagy megküldését követő 48 órán belül – a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus adatbázisban köteles feltüntetni azt a közbeszerzési eljárást, amelynek lebonyolításában közreműködik.

A kérelmező a névjegyzékbe vétel iránti kérelme benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy

a) rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges felsőfokú végzettséggel,

b) rendelkezik a tevékenység folytatásához közbeszerzési gyakorlattal,

c) rendelkezik felelősségbiztosítással,

d) teljesítette a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzésére vonatkozó követelményeket és

e) a névjegyzékbe vétel díját befizette.

Az előzetes regisztráció igazgatási szolgáltatási díja hetvenötezer forint.

A névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke ötvenezer forint.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékben szereplő adatainak módosítását háromezer forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után kérelmezheti a közbeszerzésekért felelős miniszternél.

Miniszterelnökség

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás körébe eső feladatokat személyesen köteles ellátni. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárás során szorosan együttműködik az eljárás tárgya szerinti, pénzügyi, jogi vagy egyéb szakértelmet biztosító személyekkel, szervezetekkel, azok közbeszerzési tevékenységét segíti.

A közbeszerzésekért felelős miniszter naprakészen vezeti a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékét.

Törölni kell a névjegyzékből a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, ha

Nem lehet felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, aki

a) cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott;

b) a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

c) közbeszerzési biztos;

d) a Közbeszerzési Hatóság elnöke vagy alelnöke.

A névjegyzékbe vett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók tevékenységüket a névjegyzékbe vétel időpontjától számított két évig gyakorolhatják.

Ha a kérelmező névjegyzékbe vételét nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként kéri, erről a kérelemben külön nyilatkoznia kell, egyúttal meg kell jelölnie munkáltatóját, valamint kérelméhez csatolnia kell a munkaviszonya vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonya fennállására vonatkozó munkáltatói igazolást.

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: azon büntetlen előéletű természetes személy, akit a rendeletben meghatározottak alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium névjegyzékbe vett, aki rendelkezik az e rendelet szerinti felsőfokú végzettséggel, közbeszerzési gyakorlattal és – független szaktanácsadó esetében – felelősségbiztosítással, továbbá aki tevékenysége folyamatos gyakorlásához a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti képzésen (közbeszerzési szakmai képzés) igazoltan részt vett.

nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: azon felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, aki tevékenységét kizárólag egy ajánlatkérő részére, munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztviselői vagy állami tisztviselői jogviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban látja el; a nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó külön meghatalmazás nélkül, a munkaviszonya, közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői vagy állami tisztviselői jogviszonya, vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonya alapján képviseli munkáltatóját a közbeszerzési eljárásokban.

Array

NISZ ZRT.