Gyermeknevelési támogatás

Gyermeknevelési támogatást (GYET) igényelhet a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő, illetve a gyám is. Az ellátás célja, hogy kisgyermekkorban támogatást nyújtson a nagycsaládosok részére a gyermekek ellátásával kapcsolatos költségek viselésében.

Kulcsszavak: gyerek, GYET, gyermek, gyermeknevelés, család, szülő, támogatás, neak, nemzeti egészségbiztosítási alapkezelő, családtámogatás, szociális, juttatás, támogatás, gyermek, nevelés, gyermeknevelés

Gyermeknevelési támogatást (GYET) igényelhet a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő, illetve a gyám is. Az ellátás célja, hogy kisgyermekkorban támogatást nyújtson a nagycsaládosok részére a gyermekek ellátásával kapcsolatos költségek viselésében.

Gyermeknevelési támogatást (GYET) igényelhet a gyermekkel közös háztartásban élő bármelyik szülő, illetve a gyám is, aki saját háztartásában legalább 3 kiskorút nevel, és a legkisebb kiskorú nem töltötte be a 8. életévét.

Az ellátás igényléséhez formanyomtatványt szükséges kitölteni, és a kapcsolódó dokumentumokkal együtt benyújtani.

Minden olyan tényt, adatot köteles az ellátásban részesülő személy bejelenteni a változástól számított 15 napon belül, mely az ellátásra való jogosultságát, illetve annak folyósítását érinti. Be kell jelenteni:

A gyermeknevelési támogatás legfeljebb e bejelentés hónapját megelőző második hónap első napjától lehet érvényesíteni.

Ügyintézési határideje 8 nap, kivéve, ha az igényléskor nem áll rendelkezésre a kérelem elbírálásához szükséges összes adat, mert ebben az esetben 60 nap.

A gyermeknevelési támogatásra vonatkozó igény benyújtása a Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására" című formanyomtatvány kitöltésével történik. A formanyomtatvány tartalmazza az igénybejelentéshez benyújtandó iratok másolatának körét.

Az eljárás illetékmentes.

Az igénylő lakóhelye szerint illetékes családtámogatási feladatkörben eljáró járási, illetve kerületi (főváros) hivatal.

Jogorvoslati ügyekben a Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A GYET havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegével.

A GYET  a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől annak 8. életévéig jár. Ha a 18. életév alatti gyermekek száma 3 alá csökken, megszűnik a jogosultság.

A GYET-ben részesülő személy kereső tevékenységet maximum 30 órát folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha otthoni végez munkát.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

Saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek, aki a vér szerinti vagy örökbefogadó szülővel, annak házastársával, vagy élettársával életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

Kereső tevékenység: munkaviszonyban, közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, bírói, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység

Array

NISZ ZRT.