Kettős felhasználású termékekre vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelmek (egyedi/globális exportengedély/transzferengedély/brókrengedély/tranzitengedély

A kettős felhasználású termékek azok a termékek, beleértve a szoftvert és technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók. A kettős felhasználású termékek polgári célú felhasználás mellett alkalmasak hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért külkereskedelmi forgalmuk ellenőrzését különböző non-proliferációs rezsimek és leszerelési egyezmények írják elő.  A kettős felhasználású termékek listáját a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmazza. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az a jogi, vagy természetes személy végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vett cégek exporttevékenysége az alábbi kiviteli engedély típusok alapján történhet: Uniós Általános Exportengedélyek; Egyedi Exportengedély; Globális Exportengedély. Kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókerügyletekhez is a Hatóság által kiadott engedély szükséges. A 428/2009/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt különösen érzékeny kettős felhasználású termékek EU-n belüli kiszállításához transzfer engedély szükséges. Kettős felhasználású termékek tranzitja is engedélyezés alá vonható, vagy megtiltható, ha a hatóságok tudomására jut, hogy az átszállított termékeket részben vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, vagy az ilyen fegyverek célba juttatására alkalmas hordozó rakéták fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, raktározásával kapcsolatosan, vagy fegyverembargóval érintett országban katonai célra kívánják felhasználni. Ha a hatóság a szállítást ellenőrzés alá vonta, tranzitengedély kérelmet kell benyújtania.

Kulcsszavak: "kettős felhasználású termékek", "exportellenőrzés", "nyilvántartásbavétel", "uniós általános exportengedély", "globális exportengedély", "dual-use", "nukleáris termékek" "vegyi anyagok", "exportengedély","brókerengedély", "tranzitengedély", "nukleáris termékek külkereskedelme"

A kettős felhasználású termékek azok a termékek, beleértve a szoftvert és technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók. A kettős felhasználású termékek polgári célú felhasználás mellett alkalmasak hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért külkereskedelmi forgalmuk ellenőrzését különböző non-proliferációs rezsimek és leszerelési egyezmények írják elő.  A kettős felhasználású termékek listáját a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmazza. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az a jogi, vagy természetes személy végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vett cégek exporttevékenysége az alábbi kiviteli engedély típusok alapján történhet: Uniós Általános Exportengedélyek; Egyedi Exportengedély; Globális Exportengedély. Kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókerügyletekhez is a Hatóság által kiadott engedély szükséges. A 428/2009/EK rendelet IV. mellékletében felsorolt különösen érzékeny kettős felhasználású termékek EU-n belüli kiszállításához transzfer engedély szükséges. Kettős felhasználású termékek tranzitja is engedélyezés alá vonható, vagy megtiltható, ha a hatóságok tudomására jut, hogy az átszállított termékeket részben vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, vagy az ilyen fegyverek célba juttatására alkalmas hordozó rakéták fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, raktározásával kapcsolatosan, vagy fegyverembargóval érintett országban katonai célra kívánják felhasználni. Ha a hatóság a szállítást ellenőrzés alá vonta, tranzitengedély kérelmet kell benyújtania.

Magyarországon letelepedett természetes és jogi személyek, társaságok, akit a hatóság nyilvántartásba (kettős felhasználású termékekkel külkereskedelmi tevékenységet folytató társaságok nyilvántartása) vett./ Azok az Exportőrök, aki kettős felhasználású terméket külkereskedelmi forgalomba hoznak, vagy azokkal kapcsolatos brókertevékenységet végeznek.

A hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon kettős felhasználású termékek kivitelére, tranzitjára, vagy kapcsolódó brókertevékenységre  vonatkozó kérelmet (egyedi exportengedély, globális exportengedély, transzferengedély, bróker engedély, tranzit engedély) kell benyújtania. A kérelemhez csatolni kell az ún. Végfelhasználói Nyilatkozatot. A nyomtatványok a honlapról letölthetők  A kérelmet elektronikusan, postai úton, vagy személyesen is benyújthatja.http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Felhívjuk a figyelmét, hogy mielőtt kérelmet nyújt be, az Exportőrnek a hatóságnál nyilvántartásba kell vetetnie magát az alábbi adatok megadásával:

A cég neve   :
Székhelye/címe   :
Levelezési címe  :
Cégjegyzékszáma  :
Statisztikai számjele  :
Adószáma   :
EORI/VPID száma  :

A képviselő neve  :
születési ideje :
anyja neve :
telefonszáma :
email címe :

A kapcsolattartó neve  :
  születési ideje :
              anyja neve :
  telefonszáma :
  email címe :

Aláírási címpéldány (fenti képviselőé és kapcsolattartóé, amennyiben a cégjegyzék nem tartalmazza)

A vállalkozás irányításában részt vevő exportellenőrzésért felelős vezető kijelöléséről szóló és a Hivatallal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló irat.

 

A kettős felhasználású termékek engedély nélküli kereskedelme, a szabályok be nem tartása bírságot, akár büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

A hatósági eljárás ügyintézési határideje 25 nap.

Kérelem (eredeti), Végfelhasználói Nyilatkozat (eredeti), globális exportengedély kérelem esetén ún. "Belső Ellenőrzési Program"

Az eljárás alapvetően költségmentes. Amennyiben azonban az export-, tranzit-, transzferengedély kérelem nukleáris, nukleáris kettős felhasználású termékekre  vonatkozik, akkor a szakhatósági állásfoglalás illetéke 3000.,-Ft, amelyet az eljáró elsőfokú hatóságnál kell leróni.

Az eljárási illetéket banki átutalás útján, a MÁK 10032000-01012107-00000000 számú illetékbevételi számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték” szó, az eljárás (pl. kettős felhasználású export engedélykérelem) és az ügyfél megnevezésének feltüntetésével. A kérelemhez csatolni kell az átutalási megbízást, illetve az átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot.

Nem kell illetéket fizetniük az Itv. 5. §-a szerint teljes személyes illetékmentességben
      részesülő ügyfeleknek, amennyiben azt igazolják.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Exportellenőrzési Osztálya

Felügyeleti szerv: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Szakmai irányító: Iparügyekért felelős miniszter

 

A hatóság döntése ( kérelem  elutasítása) ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés véglegessé válása után 30 napon belül  közigazgatási per kezdeményezhető. Az erre irányuló kereset elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával kell benyújtania a döntést hozó hatósághoz. A hatóság a keresetlevél beérkezését követően  megvizsgálja, hogy döntése jogszabályt sért-e, ebben az esetben döntését egy alkalommal módosíthatja, vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal nem ért egyet 15 napon az ügyet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítja. A bíróság a közigazgatási tevékenység jogszerűségének vizsgálata tárgyában ítéletet hoz, amely anyagi jogerős. Az ítélet ellen van perorvoslat.

A kérelmek postai úton és személyesen is benyújhatók a hatósághoz.

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Exportellenőrzés Osztály

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Postafiók  1535 Budapest, BKKP Pf. 919

 

A globális exportengedéllyel és az Uniós Általános Exportengedéllyel történt szállításokról az Exportőrnek féléves (jan. 31/júl 31.) adatszolgáltatási kötelezettsége van. Az adatszolgáltatásra rendszeresített nyomtatvány a honlapról letölthető.

http://mkeh.gov.hu/

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_009.html

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH2_153.html

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH2_152.html

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1527072225974&uri=CELEX:02009R0428-20171216

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137435.353972

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139562.353974

"kettős felhasználású termékek”: azok a termékek, beleértve a szoftvert és a technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, e fogalom továbbá magában foglalja azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen formájú hozzájárulás céljára
„egyedi exportengedély”: egy meghatározott exportőrnek valamely harmadik országban lévő egyetlen végfelhasználó vagy címzett tekintetében, egy vagy több kettős felhasználású termékre adott engedély;
„uniós általános exportengedély”: bizonyos rendeltetési országokba irányuló kivitelre érvényes exportengedély, amely minden exportőr számára hozzáférhető, aki tiszteletben tartja a engedélyekben mellékletben felsorolt felhasználási feltételeket és követelményeket.
„globális exportengedély”: egy meghatározott exportőrnek a kettős felhasználású termékek valamely típusának vagy kategóriájának tekintetében adott engedély, amely egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő kivitelre és/vagy egy vagy több meghatározott harmadik országban érvényes;
„Belső Ellenőrzés Program”: olyan a cég vezetősége által aláírt vállalaton belüli eljárás, amely biztosítja a kockázatok kiszűrését, exportellenőrzési szabályok betartását, betartatását, így tartalmazza tevékenységére vonatkozó információkat, a tevékenysége során keletkezett dokumentumok kezelésének és a nyilvántartás leírását; meghatározza a tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét, tartalmazza a vállalkozáson belüli kockázatkezelés leírását, valamint az exportellenőrzési szabályok előírásainak vállalkozáson belüli végrehajtását, továbbá vállalkozáson belül rendelkezik az esetleges nemmegfelelőségek felszámolásának módjáról;
„non-proliferáció”: a proliferáció jelentése elterjedés; a non-proliferációs intézkedések célja a tömegpusztító fegyverek (WMD), vegyi-, biológiai-, nukleáris fegyverek-, valamint hagyományos fegyverek elterjedésének megakadályozása
„transzfer”: a 428/2009/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt kettős felhasználású terméknek az Európai Unió vámterületén belüli átadása
„Nukleáris kettős felhasználású termék”: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete „0 kategóriájában” és az „1-9 kategóriáiban” felsorolt a ..200-..299 végződésű sorszámok alatt szereplő termék
„Ellenőrzési jegyzékszám:” a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékhez rendelt kódszám
„Végfelhasználói Nyilatkozat”: A végfelhasználó, a címzett cégjegyzésre jogosult képviselője által hitelesített Végfelhasználói Nyilatkozat. a) a végfelhasználó, a címzett pontos megnevezését, a székhely és a tevékenysége pontos meghatározását; b) az importált termék leírását, mennyiségét és értékét; c) a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és pontos rendeltetési helyét, és d) a kifejezett kötelezettségvállalást arról, hogy az importált termék a fuvarozás során nem kerül reexportálásra, átadásra vagy út közbeni eltérítésre.
„brókertevékenség”: olyan ügylet tárgyalása vagy intézése, amelyek célja kettős felhasználású termékek vétele, értékesítése vagy szállítása egy harmadik országból egy más harmadik országba, vagy    harmadik országban található kettős felhasználású termékek értékesítése vagy vétele egy másik harmadik országba történő transzfer céljából.

„catch all” intézkedés: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele is ellenőrzés alá vonható (catch-all), amennyiben a Hatóság az exportőr tudomására hozza, illetve az exportőrnek tudomása van, vagy joggal feltételezi,
• hogy a szóban forgó terméket részben, vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek, illetve célba juttatásukra alkalmas eszközök fejlesztésére, gyártására, karbantartására raktározásával kapcsolatban kívánják felhasználni;
• hogy a beszerző ország, vagy rendeltetési ország fegyverembargó hatálya alá esik, miközben a tervezett végfelhasználás katonai jellegű;
• hogy a szóban forgó terméket részben, vagy egészben olyan katonai berendezés, termék alkatrészeként, részegységeként kívánják felhasználni, amelyet korábban az engedélyezésre vonatkozó szabályok megsértésével szállítottak ki;

 

Array

BFKH KHENF