Határon túli magyarok (magyar igazolvány, kedvezmények igénybe vétele, határon túli diákok és pedagógusok) - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

A Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (továbbiakban: szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek a jogszabály által biztosított kedvezményekkel élhet, és támogatásban részesülhet Magyarország területén. Olyan kedvezmények és támogatások ezek, amelyet a határon túli magyar nemzetiségű személy, illetve hozzátartozója alanyi jogon, az igazolvány bemutatása mellett, külön mérlegelés nélkül jogosult igénybe venni.

Kulcsszavak: magyar igazolvány, magyar hozzátartozói igazolvány, diákkedvezmény, pedagóguskedvezmény, utazási kedvezmény, szomszédos állam, határon túli magyar, magyar nemzetiségű, szomszédos állam

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

A Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (továbbiakban: szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek a jogszabály által biztosított kedvezményekkel élhet, és támogatásban részesülhet Magyarország területén. Olyan kedvezmények és támogatások ezek, amelyet a határon túli magyar nemzetiségű személy, illetve hozzátartozója alanyi jogon, az igazolvány bemutatása mellett, külön mérlegelés nélkül jogosult igénybe venni.

A Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek és hozzátartozóik.

Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelem benyújtható a lakóhely szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten. A kérelmet, mint elbíráló hatósághoz a Budapest Főváros Kormányhivatalához továbbítják.

Az igazolvány kiállításának ügyintézési határideje 25 nap, melybe a kézbesítés ideje nem számolható bele.

Az igazolvány kiállítása illetékmentes. 

Budapest Főváros Kormányhivatala

bíróság

A törvény a magyar nemzetiségűnek valló személyekkel együtt élő házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermekre (a továbbiakban: hozzátartozó) akkor is kiterjed, ha magát nem vallja magyar nemzetiségűnek.

Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre

a) aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;

b) akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;

c) aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.

A törvény hatálya alá tartozó személyek által igénybe vehető kedvezmények és támogatások a következők:

A kedvezmények és támogatások igénybevételére való jogosultságot ,,Magyar igazolvány'', illetőleg a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány'' igazolja.

Kérelmére „Magyar igazolvány”-ra jogosult a magát magyar nemzetiségűnek valló, szomszédos államban lakóhellyel rendelkező személy (kiskorú esetén törvényes képviselője útján)

a) aki magyar állampolgár, vagy

b) aki tud magyar nyelven, vagy

c) akit a lakóhelye szerinti állam

ca) magát magyar nemzetiségűnek valló személyként tart nyilván, vagy

cb) területén működő, magyar nemzetiségű személyeket tömörítő szervezet tagként nyilvántart, vagy

cc) területén működő valamely vallási közösség nyilvántartásában magyar nemzetiségűként tartanak számon.

Ki nem jogosult magyar igazolványra?

 1. aki már rendelkezik érvényes „Magyar igazolvány”-nyal, vagy „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás, az igazolvány elvesztése vagy megsemmisülése miatt terjesztette elő;
 2. aki beutazási és tartózkodási tilalom, illetőleg kiutasítás hatálya alatt áll;
 3. aki nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott igazolással.

Milyen feltételek alapján lehet a hozzátartozó jogosult a magyar hozzátartozói igazolványra?

Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, kérelmére ,,Magyar hozzátartozói igazolvány''-ra jogosult az a hozzátartozó, aki

a) a magyar nemzetiségű személlyel fennálló családi kapcsolatát okirattal igazolja, továbbá

b) olyan magyar nemzetiségű személyre tekintettel kéri az igazolvány kiadását, aki már rendelkezik ,,Magyar igazolvány''-nyal vagy arra egyébként jogosult.

Mikor nem jogosult hozzátartozói igazolványra a hozzátartozó?

 1.  aki már rendelkezik érvényes „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal, vagy „Magyar igazolvány”-nyal, kivéve, ha a kérelmet az igazolvány adataiban bekövetkezett változás miatt terjesztette elő;
 2. aki beutazási és tartózkodási tilalom vagy kiutasítás hatálya alatt áll;
 3. aki nem rendelkezik a jogosultságot alátámasztó igazolással;
 4. aki olyan magyar nemzetiségű személyre tekintettel kéri a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány'' kiállítását,

da) aki nem rendelkezik a jogosultságot alátámasztó igazolással;

db) akinek a ,,Magyar igazolvány'' iránti kérelmét az elbíráló hatóság elutasította;

dc) akinek a ,,Magyar igazolvány''-a érvénytelen.

Hol vehető át a kész igazolvány?

Az igazolványt a kérelmező – kérelemben feltüntetett – választása szerint

a) a megyei kormányhivatalnál,

b) az elbíráló hatóságnál,

c) külföldön a diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseletnél, vagy

 1. e) a diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviselet által – könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően – postára adott igazolvány esetében postai úton veheti át.

Milyen utazási kedvezmények vehetők igénybe?

Magyarország területén a belföldi helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési eszközön – vasúti utazás esetén annak 2. kocsiosztályán – utazási kedvezményekben részesül a jogosult.

Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosult

a) a 6. életévét be nem töltött gyermek,

b) a 65. életévét betöltött személy

90%-os menettérti utazási kedvezményre jogosult a belföldi helyközi tömegközlekedési eszközön

a) évente négy alkalommal,

b) csoportos utazás esetén a 18 éven aluli, a törvény hatálya alá tartozó személyek legalább tíz főből álló csoportja, és a velük utazó két nagykorú kísérő évente egy alkalommal.

A kedvezményekre való jogosultságot a ,,Magyar igazolvány'', illetőleg a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány'' igazolja.

Kik jogosultak a diákkedvezményekre?

Alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató kiskorúak vagy hallgatók Magyarország területén diákkedvezményekre jogosultak. A kedvezményekre való jogosultságot az előírt módon érvényesített „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” igazolja.

Milyen pedagóguskedvezmények vehetők igénybe?

Óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben tanító pedagógus az oktatásért felelős miniszter által meghatározott éves keretszám terhére jogosult magyarországi rendszeres továbbképzésben részt venni, és kedvezményeket igénybe venni. Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, részt vehet továbbá magyarországi intézmények által a szomszédos államban tartott, akkreditált és elismert rendszeres továbbképzésben.

A továbbképzést végző magyar oktatási intézménytől a továbbképzésben való részvétele tartamára a külön jogszabályban meghatározott mértékben

 1. a szállás- és étkezési költségének megtérítését,
 2. az útiköltségének megtérítését, továbbá
 3. a beiratkozási költségeihez történő hozzájárulást igényelheti.

Az óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató Magyarország területén pedagógus-, illetve oktatói kedvezményre jogosult. A kedvezményekre való jogosultságot az előírt módon érvényesített „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” igazolja.

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról

hozzátartozó: a jogszabály alkalmazása szempontjából a házastárs és a közös háztartásban nevelt gyermek.

TMCS