Lakóhely címének megváltozásáról szóló bejelentés - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Az ügyfél köteles bejelenti azt a tényt, ha a lakóhelye megváltozik.

Kulcsszavak: cím, lakcímkártya, lakcím, lakóhely, cím, bejelentkezés, lig, bejelentés, lakcímváltozás, kormányablak, kormányhivatal, belügyminisztérium, nyilvántartás, tartózkodási hely, szállásadó, nyilatkozat, lakhely, változás, lakás, lakcímváltozás, cím,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Az ügyfél köteles bejelenti azt a tényt, ha a lakóhelye megváltozik.

 

Az ügyintézéshez szükséges:

Szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Ebben az esetben az okiratot a lakcímbejelentő lappal együtt kell a járási hivatalnak benyújtani.

Az ügyfél köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

Hiánytalan kérelem esetén, a helyszínen kiállításra kerül az új adattartalommal a lakcímkártya.

A lakcímbejelentés ügyintézési határideje – ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott– 8 nap, egyéb esetekben 21 nap.

Az eljárás illetékmentes.

A lakcímet, vagy annak változását a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél illetve bármely okmányiroda/kormányablak kell lakcímjelentő lapon bejelenteni.

Belügyminisztérium

Papíralapú formanyomtatvány szükséges, a Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, valamint bármely okmányirodánál vagy kormányablaknál.

Papíralapú formanyomtatvány szükséges, a Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, valamint bármely okmányirodánál vagy kormányablaknál.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól legyen

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban együtt: lakcím).

Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Array

EKTFO