Építészeti-műszaki tervezés - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Építészeti-műszaki tervezési tevékenységet csak az folytathat bizonyos kivételektől eltekintve, aki kamarai tagsággal rendelkezik (a kamara tagja az ország egész területén végezheti a tevékenységet).

Kulcsszavak: építészeti-műszaki tervezés, építészet, műszaki tevékenység, építész kamara, kamara, műszkai, tervezés, tevékenység

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Építészeti-műszaki tervezési tevékenységet csak az folytathat bizonyos kivételektől eltekintve, aki kamarai tagsággal rendelkezik (a kamara tagja az ország egész területén végezheti a tevékenységet).

Építészeti-műszaki tervezési tevékenységet folytatni kívánók.

Kamarai tagság iránti kérelmet kell benyújtania (bizonyos kivételes esetekben enélkül is lehet építészeti-műszaki tervezési tevékenységet végezni).

Aki tervezői jogosultság nélkül végez építési engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, azt az építésügyi hatóság kormányrendeletben meghatározott közigazgatási bírsággal sújtja.

Ha a tagnak a tagsági viszonya alatt egyévi tagdíjat meghaladó hátraléka halmozódik fel, a területi kamara elnöksége a tagot – negyven napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére hívja fel, ennek elmulasztása esetén a kamara a tagsági viszonyt megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.

A kérelem benyújtásakor harmincezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára az építészeti-műszaki tervezői tevékenység folytatására engedélyt kérelmező személy.

A területi kamara (az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el mérnöki, illetve építészeti tevékenység engedélyezése, az engedély visszavonása és az ezzel összefüggő névjegyzékbevétel, illetve a névjegyzékből való törlés, a mérnöki, illetve az építészeti tevékenységre való jogosultságról hatósági igazolvány kiállítása ügyében).

Országos kamara

Kivételek a kamarai tagság alól:

  1. Az érintett személy lakóhelye, illetve az adott szakterület szerint illetékes kamara engedélyezheti, hogy az adott tervezési szakterület tekintetében szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy kamarai tagság kötelezettsége nélkül, kivételes esetben saját maga vagy közeli hozzátartozói számára építészeti-műszaki tervet készítsen.
  2. Kamarai tagság nélkül végezhetnek mérnöki, illetve építészeti tevékenységet azok a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező személyek, akik szakmájukat – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel – határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.
  3. Kamarai tagság nélkül végezhet mérnöki, építészeti, illetve építészeti-műszaki tervezési szakértői tevékenységet az, aki az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel összefüggésben végez mérnöki, építészeti, illetve építészeti-műszaki tervezési szakértői tevékenységet.
  4. Kamarai tagság nélkül végezhetnek mérnöki, illetve építészeti tevékenységet a 39. § (6) bekezdésben meghatározott személyek az ott megjelölt időtartam alatt.

Ki lehet kamarai tag?

A kamarai tag az lehet, aki

a) magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, vagy

b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy

c) az a) és b) pont alá nem tartozó külföldi állampolgár nemzetközi egyezmény vagy viszonosság alapján, és

d) nem áll büntetőügyben hozott ítélet alapján foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mentesült,

e) a szakterületnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó egyetemen vagy főiskolán szerzett oklevéllel, vagy azzal egyenértékűnek elismert diplomával rendelkezik.

Ki nem vehető fel a kamarába?

a) akit a kamarából kizártak, a kizárástól számított 3 évig,

b) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll.

Keresés a kamarai névjegyzékben:

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#Nevjegyzek

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

Építészeti-műszaki tervezési tevékenység: az építmény, építményrész, építményegyüttes megépítéséhez, bővítéséhez, felújításához, átalakításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez, lebontásához, elmozdításához, rendeltetésének megváltoztatásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése és kormányrendeletben foglaltak szerinti ellenőrzése.

TMCS