Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által kezelt nemzeti minősítésű személyes adatra vonatkozó megismerési kérelem

Az NBSZ kezelésében lévő nemzeti minősítésű személyes adatának megismerését bárki kérelmezheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Kulcsszavak: minősített adat

Az NBSZ kezelésében lévő nemzeti minősítésű személyes adatának megismerését bárki kérelmezheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

Bárki.

Az érintett nemzeti minősítésű személyes adatának megismerésére irányuló kérelem benyújtása meghatározott csatornán.

A megismerési engedély iránti kérelem kiadásáról, illetve esetleges elutasításáról a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója 15 napon belül határoz.

Az érintett nemzeti minősített személyes adatának megismerése iránti kérelem teljesítéséért a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat költségtérítést nem állapít meg.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

A megismerési engedély megtagadása esetén az érintett a határozatot közigazgatási perben megtámadhatja. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a minősítőt a megismerési engedély kiadására kötelezi. A bíróság az ügyben zárt tárgyaláson jár el. A perben csak olyan bíró járhat el, akinek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. A felperes, a felperes oldalán érdekeltként részt vevő személy és ezek képviselője a minősített adatot az eljárás során nem ismerheti meg. A perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok képviselői a minősített adatot csak akkor ismerhetik meg, ha a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzésüket elvégezték.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  a beérkező, az érintett nemzeti minősített személyes adatára vonatkozó megismerési kérelmeket nyilvántartja.

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  a kérelmeket és a keletkezett iratokat alapesetben 1 évig tárolja, illetve elutasított kérelem miatt érintett által indított jogorvoslati eljárás esetén az eljárás végéig őrzi. Ezt követően az elektronikus formában kezelt igény törlésre kerül, az iktatott iratokat a kijelölt szakterület a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat irattári tervében megjelölt határideig kezeli.

a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Nemzeti minősített adat: a minősítéssel védhető közérdekek körébe tartozó, a minősítési jelölést az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott formai követelményeknek megfelelően tartalmazó olyan adat, amelyről – a megjelenési formájától függetlenül – a minősítő a minősítési eljárás során megállapította, hogy az érvényességi időn belüli nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése, módosítása vagy felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé, valamint az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele a minősítéssel védhető közérdekek közül bármelyiket közvetlenül sérti vagy veszélyezteti (a továbbiakban együtt: károsítja), és tartalmára tekintettel annak nyilvánosságát és megismerhetőségét a minősítés keretében korlátozza;

Külföldi minősített adat: az Európai Unió valamennyi intézménye és szerve, továbbá az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, a külföldi részes fél vagy nemzetközi szervezet által készített és törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján átadott olyan adat, amelyhez történő hozzáférést az Európai Unió intézményei és szervei, az Európai Unió képviseletében eljáró tagállam, más állam vagy külföldi részes fél, illetve nemzetközi szervezet minősítés keretében korlátozza;

Array

NBSZ