Oklevél honosítása iránti kérelem -Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges A külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek magyarországi elismerése általában 2 célból történik: az oklevelet szerzett személyek szeretnének továbbtanulni (pl. doktori [PhD] képzésben részt venni), vagy szakmájukat Magyarországon kívánják gyakorolni, ám a hazai jogszabályok szerint az adott tevékenység gyakorlásának feltétele a külföldi oklevél elismerése.

Kulcsszavak: oklevél, képesítés, képzettség, nyelvvizsga, diploma, honosítás, elismerés, szakma, továbbtanulás, oktatás, oktatási hivatal, ekvivalencia, felsőoktatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges A külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek magyarországi elismerése általában 2 célból történik: az oklevelet szerzett személyek szeretnének továbbtanulni (pl. doktori [PhD] képzésben részt venni), vagy szakmájukat Magyarországon kívánják gyakorolni, ám a hazai jogszabályok szerint az adott tevékenység gyakorlásának feltétele a külföldi oklevél elismerése.

A honosítási kérelemmel érintett ügyfél kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait és magyarországi lakóhelyét igazolja. Magyarországi lakóhely hiányában az eljárás nem indítható meg.

Az oktatási intézmények hatáskörébe tartozó továbbtanulás céljából történő elismerési eljárás lefolytatásához, valamint a résztanulmányok beszámításához magyarországi lakóhelyet nem kell igazolni.

A továbbtanulás céljából történő elismerés annak az oktatási intézménynek a hatáskörébe tartozik, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. Ez az elismerési forma azonban továbbtanuláson kívül egyéb jogokat nem biztosít.

Amennyiben azért szükséges az elismerést, mert az ügyfél szakmáját szeretné gyakorolni, akkor az oklevele által tanúsított végzettségi szint és az oklevele által tanúsított szakképzettség elismerését is kérnie kell a MEIK-től. A szakképzettség elismerésének minden esetben előfeltétele a végzettségi szint elismerése.

Az oklevél elismerése nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály által előírt esetleges további követelmények teljesítése alól, csupán azt igazolja, hogy a kérelmező az elismerési határozatban megjelölt szakképzettséggel rendelkezik. Ennek megfelelően meghatározott szakmák esetében a tényleges munkavégzéshez egyéb feltétel(ek) teljesítése is szükséges lehet, mint például kamarai tagság vagy valamilyen egyéb vizsga letétele. Javasolt az adott szakma gyakorlásának feltételeiről minden esetben tájékozódni a szakma szabályainak betartatásáért felelős minisztériumnál, illetve kamaránál is.

Ügyintézési idő:

Abban az esetben, ha a kérelem végzettségi szint és szakképzettség együttes elismerésére vonatkozik, az eljárási határidő összesen 60 nap.

Az eljáró hatóság húsz napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, ha a kérelmet nem a jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be (ez nem számít bele az ügyintézési időbe).

Amennyiben a MEIK kiegészítő feltételeket ír elő, azok teljesítésére határozatában külön határidőt szab. Az előírt valamennyi feltétel teljesítéséről szóló igazolás benyújtását követően a MEIK 21 napon belül hozza meg határozatát.

A határozatot a MEIK postai úton, ajánlott tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

A bizonyítvány vagy oklevél elismertetéséhez, honosíttatásához szükséges még az alábbi dokumentumok (a kérelem benyújtásakor be kell mutatni):

Nem kell igazolnia magyarországi lakóhelyét annak, aki

A benyújtandó kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell:

A külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak az ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el, de az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. Ilyen esetben az ügyfelet tájékoztatni kell a valótlan tartalmú nyilatkozattételének jogkövetkezményéről.

Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodában és ennek kirendeltségein, a magyar külképviseleti szerveknél és az erre feljogosított magyar közjegyzőknél készíttethetünk

Az elismerés költségei az eljárási díjból és az esetleges kiegészítő díjból tevődnek össze.

A végzettségi szint elismerésének díja 15 000 Ft, a szakképzettség elismerésének díja 45 000 Ft, a végzettségi szint és a szakképzettség együttes elismerésének díja 60 000 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) vagy átutalással lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Belföldi forintátutalásnál az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra lehet befizetni. Az átutalás „Közlemény" sorában, kérjük, tüntesse fel a „MEIK" betűszót és a kérelmező (az oklevél, bizonyítvány birtokosának a) nevét még akkor is, ha a díjat nem ő fizeti.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét.

Amennyiben a szakképzettség elismeréséhez szakértői véleményt kell kérni, a szakértői díjat a kérelmező viseli. A szakértői díj összege 25 000 Ft.

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) által hozott határozat ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díjtétele végzettségi szint elismerése esetén 10 000 Ft, szakképzettség elismerése esetén pedig 15 000 Ft (végzettségi szint és szakképzettség együttes elismerésekor összesen 25 000 Ft). Az igazgatási szolgáltatási díjat az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú fizetési számlájára kell megfizetni.

A fellebbezéshez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát. Az átutalás közlemény sorába kérjük tüntesse fel a „Fellebbezés" szót és a kérelmező nevét is.

Az oktatásért felelős miniszter határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszéktől.

Az elismerés és a honosítás különbsége:

Az elismerési eljárásban az eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy diploma jogi hatályát Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával azonosnak nyilvánítja. A bizonyítvány vagy az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése azonban kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő oktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít.

A honosítási eljárásban az eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát az eljáró hatóság által kiállított oklevél jogi hatályával - törvényben foglalt módon - azonosnak nyilvánítja.

Kérelmét postai úton vagy személyesen nyújthatja be. Csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1122 Budapest, Maros utca 19-21.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A kéreleműrlap letölthető az alábbi honlapról is.

Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1363 Budapest, Pf. 112) elküldeni.

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

TMCS