Települési támogatás - Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás.

Kulcsszavak: települési támogatás, lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás.

Kaposvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfél.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben)

 

A kérelem benyújtása folyamatos (már fennálló jogosultság esetén, legkorábban benyújtható a korábban megállapított jogosultság utolsó hónapjában).

A kérelem elbírálásának határideje: 21 nap

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár Noszlopy G. u. 5.

A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától,( a már fennálló jogosultság utolsó hónapjában benyújtott kérelmek esetén a korábbi jogosultság lejártát követő hónap első napjától) egy év időtartamra kell megállapítani. 

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában:

A kérelem benyújtásának helye:
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Igazgatóság Szociális Iroda
Kaposvár, Noszlopy G. u. 5. fsz. 6., 8. és 9. szoba, I/11. szoba
Tel.: 82/501-501
e-mail: szociroda@kaposvar.hu

Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatáskörében a Polgármester    

Illetékességi terület: Kaposvár Város Közigazgatási Területe

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS (LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS) űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról.

Fogyasztási egység:
A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

- a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
- a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
- a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
- a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
- a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

A fenti arányszámok 0,2-del emelkednek, abban az esetben, ha a jogosult fogyatékossági támogatásban, emelt összegű családi pótlékban részesül, illetve ha gyermekét egyedül nevelő szülő él a háztartásban.

Vagyon:
az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (jelenleg: 855.000,-Ft), vagy
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott egy személygépjármű.

Kaposvár Település