Gépjárművel kapcsolatos biztosítások - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A gépjárművásárlást követően még használat előtt szükséges biztosítást kötni annak érdekében, hogy bármely kár esetén a kárrendezés költsége mindkét fél esetén biztosított legyen. A szerződés megkötéséhez bármely biztosító társaságot választhatjuk. A biztosítás megkötésére lehetőség van személyesen, bizonyos esetekben akár online is. A gépjárművet biztosítás megléte nélkül tilos forgalomban használni.

Kulcsszavak: kgfb, autó, kocsi, gépkocsi, biztosítás, kötelező, gépjármű, CASCO, felelősség, kár, kárrendezés, autó, gépjármű, felelősségbiztosítás, kárrendezés, biztosító, kocsi, autóbiztosítás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A gépjárművásárlást követően még használat előtt szükséges biztosítást kötni annak érdekében, hogy bármely kár esetén a kárrendezés költsége mindkét fél esetén biztosított legyen. A szerződés megkötéséhez bármely biztosító társaságot választhatjuk. A biztosítás megkötésére lehetőség van személyesen, bizonyos esetekben akár online is. A gépjárművet biztosítás megléte nélkül tilos forgalomban használni.

Minden Magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartója köteles – a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével –biztosítóval szerződést kötni a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére.

Gépjárművel kapcsolatos biztosítások:

 

A kötelezettségmulasztás az alábbi szankciókat vonhatja maga után:

 

Maga a biztosítás (kockázatviselés) azt követő naptól él, amikor a szerződő fél az első díjat a biztosítónak befizette. A biztosított a szerződésben kifejezetten megállapodhat a biztosítóval a kockázatviselés kezdő időpontjában, a későbbi viták megelőzése érdekében.

A biztosítás időszaka egy év.

A biztosítás első díjrészlete a felek által meghatározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttekor esedékes; a folytatólagos díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az egyszeri díjat a szerződés létrejöttekor kell megfizetni.

A biztosítás díj mellett, biztosítási adó fizetési kötelezettség is keletkezik, melyet a biztosító belekalkulál a biztosítás összegébe.

2019.01.01-től megszűnt a baleseti adó.

Magyar Biztosítók Országos Szövetsége

Magyar Nemzeti Bank

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról  szóló  2009. évi LXII. törvény

a biztosítási adóról szóló 2012. évi CII. törvény

Biztosítási időszak: a határozatlan tartamú szerződések esetében – a díjfizetés gyakoriságától függetlenül – az az időtartam, amelyre a megállapított díj vonatkozik;

Biztosító: a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bit.) meghatározott szervezet, amely a székhely szerinti tagállamában engedélyt kapott a gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenység végzésére, és Magyarország területén az e törvényben foglaltaknak megfelelően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (a továbbiakban: biztosítás) tevékenység folytatására jogosult;

Biztosított: a gépjármű biztosítással rendelkező üzemben tartója és a gépjárművet vezető személy

Egyedi szerződés: adott üzemben tartó által, egy meghatározott gépjárműre kötött, e törvénynek megfelelő biztosítási szerződés

Forgalmi engedély: az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint a lassú jármű és a négykerekű segédmotoros kerékpár (quad) igazolólapja

Gépjárműflotta: egy adott biztosítónál ugyanazon – jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég – szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma a biztosítási időszak kezdőnapján eléri az ötöt

Kárképviselő: a határon átnyúló szolgáltatás esetében a biztosító által a gépjármű-felelősségbiztosítási károk rendezésével, a biztosító peres és peren kívüli képviseletével megbízott, illetve arra jogosult személy vagy szervezet

Károsult: a gépjárművel okozott kár esetén kártérítésre jogosult személy vagy szervezet

Kártalanítási Alap: az e törvény szerinti biztosítók által létrehozott és finanszírozott pénzalap, mely azon biztosítónál (a továbbiakban: felszámolás alatt álló biztosító) a károkozás időpontjában e törvény szerinti biztosítási szerződés alapján fedezettel rendelkező üzemben tartó gépjárművével okozott károk megtérítését fedezi, mellyel szemben a biztosító tevékenységét engedélyező tagállamban felszámolási eljárás megindult

Türelmi idő: a díj esedékességétől számított hatvannapos időszak, melynek a díj megfizetése nélkül történő leteltével a szerződés – amennyiben egyéb okból még nem szűnt meg – díjnemfizetéssel megszűnik

Üzemben tartó: a gépjármű telephelye szerinti ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos

Array

NISZ ZRT.