25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet szerinti nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása.

Az engedéllyel rendelkezőnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást harminc napon belül a BFKH-hoz  be kell jelentenie.

A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) engedélyével.  Az ügyintézési határidő: 25 nap.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

">

Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Az eljárás célja szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékek forgalomba hozatalára vonatkozó, a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet szerinti nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása.

Az engedéllyel rendelkezőnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást harminc napon belül a BFKH-hoz  be kell jelentenie.

A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) engedélyével.  Az ügyintézési határidő: 25 nap.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Kulcsszavak: illékony szerves vegyület (VOC); festékek, lakkok; VOC-tartalom.

Az eljárás célja szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékek forgalomba hozatalára vonatkozó, a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet szerinti nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás módosítása.

Az engedéllyel rendelkezőnek a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást harminc napon belül a BFKH-hoz  be kell jelentenie.

A kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor forgalmazhat, ha rendelkezik Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) engedélyével.  Az ügyintézési határidő: 25 nap.

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

Az ügyindításhoz jogosult ügyfél: az illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz, és már rendelkezik a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) által kiadott nyilvántartásbavételi számmal.

A megváltozott adatok bejelentéséhez a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 6. sz. melléklete szerinti kérelmet kell benyújtani, az előírt adatokkal, mellékletekkel Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz.

A BFKH a kötelezettnek akkor ad engedélyt, ha:

- a kötelezett vagy annak alkalmazottja rendelkezik megfelelő szakképesítéssel,

- a kötelezett köztartozásmentes adózónak minősül,

- a kötelezettet nem nevesítették az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szervezetet vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet, és nem írták elő ellene az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó intézkedések bevezetését.

- megfizette az igazgatási szolgáltatási díjat, és ezt igazolni tudja.

A 25/2006. (II. 3.) Korm.rendeletben előírt kötelezettségek megsértése esetén a BFKH az engedélyt   visszavonja és egyidejűleg törli a kötelezettet a nyilvántartásból, továbbá a vállalkozás bírsággal sújtható a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól  szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján.

 

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az ügyintézési határidő 25 nap - a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését követő naptól számítva.  Az ügyintézési időbe beleszámít az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének az ideje.

Az ügyfélre vonatkozó határidő:

A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat 30 napon belül kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni az engedély módosítását vagy törlését.

Kérelem hatósági nyilvántartásba vételhez, módosításhoz - festékek és lakkok gyártása, forgalmazása

Kérelem a 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet 6. sz. mellékletének rovatai szerint:

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh026_30.jar

A kérelmező, bejelentő neve, képviselőjének neve, címe vagy székhelye (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszáma, fax száma, e-mail címe, internetcíme, cégjegyzékszáma, (egyéni vállalkozói nyilvántartási száma), üzletének vagy telephelyének címe(i) (irányítószám, város, utca, házszám) szakképesítéssel rendelkező neve, a szakképesítés megnevezése.

Melléklet: Az eljárási díj befizetésének igazolása.

Igazgatási szolgáltatási díj, 40.000 Ft.

A fizetés módja:

Banki utalás Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára.

Az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Ig szolg díj”-ra, az ügykör megnevezésére (VOC adatváltozás bejelentése)  az ügyfél (vállalkozás) nevére hivatkozással, és az átutalást igazoló bizonylat másolatát a kérelemhez csatolva;

vagy 

a jogszabályi és technikai feltételek megléte esetén - internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül.

 

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály.

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

 

Az engedéllyel rendelkezőkről Budapest Főváros Kormányhivatala közhiteles hatósági nyilvántartást vezet, mely tartalmazza: a kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének elérhetősége (postai cím, telefon, fax, elektronikus levelezési cím), nyilvántartási száma.

A nyilvántartást a BFKH a honlapján bárki számára ingyenesen és korlátozás nélkül elérhető módon folyamatosan közzéteszi.

A nyilvántartásba vételkor közölt adatok körében történt változásokat 30 napon belül kell a BFKH-hoz bejelenteni, és kérni az engedély módosítását vagy törlését.

A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor sem adó, sem vámtartozása nincs.                       

Az illetékes jegyzőtől működési engedély ill. telepengedély beszerzése szükséges a vállalkozás indulása előtt mind kereskedés mint gyártás esetében.

A VOC módosítási kérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/ugyfelfogadas

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC 

http://mkeh.gov.hu/eljarasidij 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/nyilvantartasok

 

Kérelem hatósági nyilvántartásba vételhez, módosításhoz - festékek és lakkok gyártása, forgalmazása

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/VOC  - papír alapú

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MKEH_mkeh026_30.jar

az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm.rendelet,

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet   

az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet

54/2016. (XII.21.) NGM rendelet a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól                                                                                                                 

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése                                                                                                                                                                                       

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról                                                                                                                                                                                                      

 

szerves vegyület: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szén-oxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;
illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 K (250 C) 101,3 kPa nyomáson mérve;
VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;
szerves oldószer: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;
forgalomba hozatal: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;
kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben - a 4. § (5) bekezdésének kivételével - a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz;
Első forgalomba hozónak minősül az a gazdasági szereplő is aki Magyarország területén kívülről behoz/importál a rendeletnek megfelő VOC tartalmú terméket.

Array

BFKH KHENF