Természetes fürdőhely üzemeltetésére vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A vízparti terület tulajdonosának kérelmére az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, amelynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről, valamint megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek ütemtervét és kijelöli a védőterületet.

Kulcsszavak: természetes, fürdőhely, fürdési, idény, üzemeltetője, kijelölés, engedély, termál, vízpart, víz, bejelentés, vállalkozás, bejelentésköteles, engedélyköteles, tevékenység,

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

A vízparti terület tulajdonosának kérelmére az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal fürdőhely kijelölési eljárást folytat le, amelynek keretében dönt az üzemeltetni kívánt fürdőhely kijelöléséről, valamint megjelöli a fürdési idény tartamát, meghatározza a fürdővíz minőségének ellenőrzését szolgáló mintavételek ütemtervét és kijelöli a védőterületet.

A kérelmet benyújthatja: a természetes fürdőhely tulajdonosa/üzemeltetője (aki lehet a vízparti terület tulajdonosa is), tehát természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Az ügyfél nem kizárólag személyesen járhat el.

A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani bármely kormányablakban.

A kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, állóvízen visszavonásig hatályos. A fürdőhely kijelölését megelőzően a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal helyszíni szemlét tart a szakhatóságok és a a fürdőhely fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője, és a fürdőhely kijelölését kérelmező részvételével.

A szakhatóságok állásfoglalásukat a helyszíni szemle keretében, vagy azt követő 15 napon belül adják meg. Az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal a fürdőhelyet akkor jelöli ki, ha a fürdővíz minősége legalább “tűrhető“, és ezen túlmenően a fürdőhely az üzemeltetésre vonatkozó közegészségügyi előírásoknak megfelel.

A kérelemhez a következő dokumentumokat kell csatolni:
a). Amennyiben az üzemeltető nem tulajdonos, írásbeli megállapodás a tulajdonos és az üzemeltető között az üzemeltetési jog átadására, az eljárásban történő engedélyeztetés lefolytatására, amely tartalmazza a fürdőhelyre vonatkozó legfontosabb információkat.
b). Üzemeltetési Szabályzat (a fürdőhely szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat tartalmazó dokumentum) 2 példányban (az egyik példányt pecséttel és aláírással látja el és visszaadja az ügyfélnek, míg a másik példányt az irattárba teszi az iratkezelési szabályzat alapján)

Az engedélyező hatóság (járási népegészségügyi intézet) eljárásért 48.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése szükséges.

A szakhatóságok eljárásáért az alábbi eljárási díjak (igazgatási szolgáltatási díj vagy általános tételű eljárási illeték)

*Az alapeljárás és a szakhatósági eljárásokért fizetendő díjat egyidejűleg, az eljárás megindításakor kell megfizetni csekken postai befizetéssel vagy átutalással. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor igazolni kell, a befizetés megtörténte a postai feladóvevény, ill. az átutalást bizonyító bankkivonattal igazolható.
Az illetéket a MÁK eljárási illeték-bevételi számlájára (10032000-01012107) kell teljesíteni, a készpénz-átutalási megbízáson, vagy átutalással, a közlemény rovatban fel kell tüntetni a fürdőhely kijelölési eljárást.

Az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal.

Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezésre az illetékes  népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz, amely a határozatot kiadta.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
A fellebbezési eljárásért fizetendő díj az elsőfokú eljárásnak megfelelő összegű igazgatási szolgáltatási díj, 48 000 Ft.

A fürdővizek minőségére vonatkozó adatok közérdekűek. A helyszíni szemle és a vizsgálatok eredményét az azokat végző laboratórium haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálatok befejezését követő 24 órán belül – a hét utolsó munkanapján kapott eredményeket a következő hét első munkanapján – megküldi a fürdőhely üzemeltetőjének, a járási hivatalnak és a megyei kormányhivatalnak, valamint az NNK-nak értékelés és a nyilvánosság tájékoztatása céljából.

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Természetes fürdőhely: fürdési célra engedélyezett víz és hozzá tartozó vízparti terület; 
Fürdőhely üzemeltetője: a fürdőhely tulajdonosa vagy akire a tulajdonos a vonatkozó rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését írásbeli megállapodásban átruházta; 
Fürdési idény: a járási népegészségügyi intézet határozatában megállapított, az év azon két napja közötti legalább 8 hétig tartó egybefüggő időszak, amikor napi átlagban legalább 100 fő fürdőzőre lehet számítani, vagy üzemeltetett fürdőhely esetében az átlagos napi fürdőzőszámra tekintet nélkül a fürdőhely üzemeltetője által kérelmezett és a járási népegészségügyi intézet határozatában megállapított időszak;

Array

NISZ ZRT.