Diákhitel igénylése

A Diákhitel az egyetemi/főiskolai hallgatókra szabott speciális hitelkonstrukció, melynek visszafizetése biztonságos, tervezhető, az átlagos friss diplomások pénzügyi helyzetéhez igazodik. A kölcsön törlesztésének megkezdése a hallgatói jogviszony megszűnését követően, de legkésőbb 40 éves korban válik esedékessé.

Kulcsszavak: diákhitel, kölcsön, tanulmány, iskola, finanszírozás, felsőokatatás, oktatás, Diákhitel Központ

A Diákhitel az egyetemi/főiskolai hallgatókra szabott speciális hitelkonstrukció, melynek visszafizetése biztonságos, tervezhető, az átlagos friss diplomások pénzügyi helyzetéhez igazodik. A kölcsön törlesztésének megkezdése a hallgatói jogviszony megszűnését követően, de legkésőbb 40 éves korban válik esedékessé.

Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki:

A hallgatói hitelt felveheti, ha:

Nem jogosult a Diákhitel felvételére az, akinek korábban kötött Hitelszerződése megszűnt és tartozását nem fizette meg. Két Diákhitel szerződése senkinek sem lehet, mindenki kizárólag egy Hitelszerződéssel rendelkezhet.

Nem kezdeményezheti a szabad felhasználású hitel felvételét az, akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és szabadságvesztését még nem hajtották végre, vagy annak végrehajthatósága még nem szűnt meg, kivéve, ha a bíróság az elítéltet feltételes szabadságra bocsátotta.

Nem köthet diákhitel szerződést az, aki adósságrendezést joghatályosan kezdeményezett.

Elektronikus ügyintézés ügyfélkapu azonosítással:

Személyes megjelenés nélkül, elektronikus hiteligénylésre abban az esetben van lehetősége, amennyiben az igénylést tanulmányi rendszeren keresztül kezdeményezi és rendelkezik Ügyfélkapus hozzáféréssel. A tanulmányi rendszerben kezelt, a hallgatói hitel igényléséhez szükséges adatai átadásra kerülnek a Diákhitel Központ részére. Az elektronikus aláíráshoz szükséges lesz bejelentkeznie a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületére, a bejelentkezéshez használhatja Ügyfélkapus bejelentkezési adatait.

A felsőoktatási intézmények tanulmányi rendszerén (Netpun/ETR) keresztül  kezdeményezhet Diákhitel igénylést. Ha tanulmányi rendszerből indítja az igénylést,  az intézménynél meglévő  személyes és tanulmányi adatait automatikusan átveszi a Diákhitel Központ.

Személyes ügyintézés:

Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapus hozzáféréssel, intézményében ETR-rendszert használnak, vagy nem szeretné szerződését elektronikusan aláírni, a kitöltött hiteligénylési adatlapok nyomtatására és leadására az adott intézmény leadási helyein, vagy a Diákhitel Központ Személyes Ügyfélszolgálatán van lehetőség.

Egyéb:

Ha nem kívánja tanulmányi rendszerből indítani az igénylést, a szükséges adatlapokat a www.diakhiteldirekt.hu online ügyintézési felületén a Diákhitel Direkten keresztül a Hiteligénylés menüpontban is ki lehet tölteni. Ebben az esetben  nagyobb postahelyeken, illetve  együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadnia kinyomtatott hiteligénylését. A hitelszerződés megkötésére közokiratban foglalt meghatalmazás útján is van lehetőség.

Ahhoz, hogy hitelszerződése érvényes legyen, az átvételre jogosult személy előtt alá kell írnia a hiteligénylési adatlap mindkét példányát, illetve a Hitelszerződést. Az igénylés leadásakor kérjük, szíveskedjen magával vinni személyes okmányait, lakcímkártyáját, adókártyáját és saját nevére szóló bankszámlájának számát is!

A havi részletek késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés elmaradása esetén a Diákhitel Központ a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A késedelmi kamat felszámítása napi kamatszámítással történik. A Diákhitel Központ a késedelmi kamat összegének számítására az alábbi képletet alkalmazza:

A késedelmi kamatláb mértéke:

Amennyiben havi törlesztőrészlete nem érkezik be tárgyhó 12. napjáig, abban az esetben késedelmi kamat kerül rá felszámításra. 
Hátraléka naponta nő a késedelmi kamat összegével, egészen addig, amíg nem rendezi tartozását. Mielőtt hátralékát kifizetné, DD fiókjában vagy telefonos ügyfélszolgálatunknál célszerű megtudakolni az elmaradás pontos összegét.

Törlesztőrészlet megérkezése: tárgyhó 12. napja.

Az ügyintézéskor be kell mutatni:

Az eljárás indítása díj és illetékmentes, a hitel törlesztése a szerződésben leírtak szerint történik.

Diákhitel Központ

Magyar Nemzeti Bank

a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012 (I.20.) kormányrendelet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (MFB tv.)

119/2001. (VI. 30.) kormányrendelet

Diákhitel1:

A Diákhitelt 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

A jogosultság ideje annyi hónappal csökken, ahány hónapra már megkapta a Diákhitelt.

A hallgatók havi

A Diákhitelt havonta részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben lehet felvenni. Aki félévente egy összegben igényli a folyósítást, az egy összegben kapja meg a teljes szemeszterre jutó, 5 havi Diákhitelt.

2009. február 13-tól hatályos Kormányrendelet-módosítás szerint mindazok, akik 2012. május 15-ét megelőzően kötöttek Hitelszerződést, és akiknek szülei álláskeresők vagy aki árva, vagy aki félárva és az élő szülője álláskereső, maximum két tanulmányi féléven keresztül államilag támogatott képzésben havi 50 000 Ft, költségtérítéses képzés esetén havi 60 000 Ft-ot igényelhet.

A hitelszerződés értelmében a folyósított kölcsön összege után ügyleti kamat kerül felszámításra. A kamatszámítás az első folyósítás napjától kezdődik, a kamatot a kölcsön visszafizetéséig kell fizetnie.

A Diákhitel kamata változó. A kamat mértéke a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint kerül meghatározásra, érvényes mértéke 2,30%.

Az aktuális kamat minden naptári félév első napjától érvényes. A kamatot a naptári félév előtt legalább hét nappal hirdetményként kerül közzétételre két országos napilapban, a Diákhitel Központ honlapján, valamint a felsőoktatási intézményekben.

A Diákhitel visszafizetését egyedülálló módon nem azonnal a hitelfelvétel után kell megkezdeni. Törleszteni csak a hallgatói jogviszonya megszűnését követően, illetve legkésőbb a 40. életévének betöltését követő negyedik hónap első napjától kell.A hitelfelvevőknek a hitel és a kamat összegét kell visszafizetnie. A tartozás két részből áll: a tőketartozásból és az ügyleti kamatból. Az adott évben meg nem fizetett kamat évente egyszer, december 31-én tőkésítésre kerül.

Diákhitel2:

A Diákhitel2-t 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

A jogosultság ideje arányosan csökken azoknak a szemesztereknek a számával, amelyben már megkapta a Diákhitel2-t.

Akkora összeget vehet fel az önköltséges képzésben részt vevő hallgató, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége, ennél az összegnél nem lehet magasabb az igényelt hitelösszeg. Az igényelt hitelt a Diákhitel Központ közvetlenül az egyetem/főiskola számára utalja.

A hitelszerződés értelmében a folyósított kölcsön összege után ügyleti kamat kerül felszámításra. A kamatszámítás az első folyósítás napjától kezdődik, a kamatot a kölcsön visszafizetéséig kell fizetnie.

A Diákhitel kamata változó. A kamat mértéke a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint kerül meghatározásra.

A kötött felhasználású Diákhitel2 állami kamattámogatással működik, az ügyfelek által fizetendő kamat évi 0%. A kamat fennmaradó részét az állam átvállalja.

Az aktuális kamat minden naptári félév első napjától érvényes. A kamatot a naptári félév előtt legalább hét nappal hirdetményként kerül közzétételre két országos napilapban, a Diákhitel Központ honlapján, valamint a felsőoktatási intézményekben.

TMCS