Idősek ellátása - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges!

A szociálisan rászorult emberek részére az állam és az önkormányzatok személyes gondoskodás keretében nyújtanak szolgáltatásokat és anyagilag is támogatják az idős embereket.

Kulcsszavak: időskor rászorultság bentlakásos intézmény pénzbeli ellátás ellátás lakóotthon nyugdíjas otthon gondozás nyugdíjas szociális munka térítési díj

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges!

A szociálisan rászorult emberek részére az állam és az önkormányzatok személyes gondoskodás keretében nyújtanak szolgáltatásokat és anyagilag is támogatják az idős embereket.

Az a személy, akinek szociális rászorultságát, illetve jogosultságát a járási hivatal vagy a helyi önkormányzat megállapította. Az egyes szolgáltatások esetében jogszabály saját feltételrendszert állapíthat meg.

Az igénylő személynek járási hivatal vagy helyi önkormányzat felé kell kérelmét beadnia

A kérelem beadása illetékmentes.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A díjfizetés alól mentesül az ellátott, ha nem rendelkezik jövedelemmel. Ennek tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén további feltétele, hogy az ellátottnak jelzálogba vehető vagyona és térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs.

helyi önkormányzat, járási hivatal, szociális hatóság

megyei, fővárosi kormányhivatal

Az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Ezen alapszolgáltatások:

A személyes gondoskodás keretébe a következő szolgáltatások tartoznak:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

rendszeres pénzellátás: a táppénz, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a gyermekek otthongondozási díja, az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás

keresőtevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, a szociális szövetkezet tagja, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.

aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy.

Array

NISZ ZRT.