Jövedéki terhekre vonatkozó előírások

A jövedéki termék forgalmazása engedélyhez kötött tevékenység, a forgalmazás feltételei, illetve adózási vonatkozásai pedig aprólékosan szabályozottak.

Kulcsszavak: jövedéki adó, jövedéki, termék, pénzügyi, biztosíték, engedélyes, sör, habzóbor, alkoholtermék, dohány, dohánygyártmány, NAV, adóhivatal, adóhatóság, vállalkozás, bejelentés

A jövedéki termék forgalmazása engedélyhez kötött tevékenység, a forgalmazás feltételei, illetve adózási vonatkozásai pedig aprólékosan szabályozottak.

Az a személy jogosult jövedékes engedélyre:

a) aki könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvezetés szabályai vagy egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint tesz eleget,

b) aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

c) akinek nincs meg nem fizetett köztartozása, társadalombiztosítási járulék-tartozása kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek,

d) aki jövedéki biztosítékot nyújt,

e) aki rendelkezik azokkal a hatósági engedélyekkel, igazolásokkal, amelyeket jogszabály a folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához külön előír,

f) akinél a tevékenység gyakorlásához és az ellenőrzések folytatásához szükséges tárgyi feltételek adottak,

g) akit vagy akinek vezetőjét, vezető tisztségviselőjét

ga) a gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni,

gb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXVIII-XLIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítélték el vagy a kérelem benyújtásakor már mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell beadnia a jövedékes engedély megszerzése iránti kérelmét.

Az állami adó- és vámhatóság az engedély iránti kérelmet 30 napon belül, az eseti bejegyzett kereskedő és a bejegyzett feladó esetében 15 napon belül bírálja el, amelyet az állami adó- és vámhatóság kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthat.

a) adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes esetében a végezni kívánt tevékenységet részletesen bemutató leírást,

b) a tevékenység végzésére használni kívánt ingatlan, helyiség, jármű, telephely berendezései használati jogcímének, valamint a vízi jármű lajstromjelének megállapítására alkalmas okirat másolatát,

c) a tevékenység végzésére használni kívánt telephelyen használt tárolótartály, mérőeszköz helyére, típusára vonatkozó leírás másolatát,

d) az alapanyag és a tárolt, előállított jövedéki termék készletre vétele, tevékenység végzésére használni kívánt telephelyen belüli felhasználása, egyéb készletváltozása nyilvántartási és bizonylati rendszere leírásának másolatát,

e) felhasználói engedély iránti kérelem esetében az előállított, felhasznált mennyiségek alátámasztása céljából a felhasználási arányszámot, amely - az alapanyag minősége vagy a technológia által indokolt esetben és mértékben - tűréshatárokkal is megadható,

f) a tevékenység végzésére használni kívánt telephelyen folytatott tevékenységhez jogszabályban előírt engedélyek, igazolások listáját telephelyenkénti összeállításban,

g) a nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat, az üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú okmány, valamint a szabad forgalomban nem szabadforgalomba bocsátáskor vagy nem tagállami szállítás esetén alkalmazott bizonylat kivételével a Jöt. 90. §-a szerinti okmányok aláírására jogosult személy közokiratba foglalt aláírás mintáját, kivéve, ha az aláírásra jogosult aláírás mintáját az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében megadja, vagy ha az engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az engedélyes aláírásával egyenértékű, az elektronikus vagy elektronikusan kiállított papíralapú EKO hitelességét igazoló, az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett, különleges bélyegző alkalmazásának engedélyezését is kéri,

h) a felajánlott jövedéki biztosíték számításának levezetését,

i) a pénzügyi biztosítékról kiállított eredeti okiratot,

j) - kezességvállalás formájában nyújtott jövedéki biztosíték esetén - a kezességvállalási engedéllyel rendelkező személy eredeti kezességvállalási nyilatkozatát,

k) - ha az adófelfüggesztéssel történő termékszállításnál az adóraktár engedélyese helyett a Jöt. 18. § (12) bekezdése szerinti személyek közül többen együttesen kívánnak jövedéki biztosítékot nyújtani - a kérelmet benyújtó személy részére adott megbízás másolatát,

l) az engedélyes vagy az engedélyes által jövedéki ügyintézőként foglalkoztatott vagy megbízott személy jövedéki ügyintézői szakképesítést igazoló bizonyítványának vagy egyéb szakképesítést, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványának, továbbá - megbízott személy esetén - a jövedéki ügyintézői tevékenység ellátásáról kiállított megbízásnak a másolatát,

m) az alkalmazott denaturálási eljárás leírását, valamint részleges denaturálási eljárás alkalmazása esetén a Jöt. 133. § (2) bekezdése szerinti iratok másolatát,

n) bejegyzett kereskedői engedélykérelem esetében egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó részére történő beszerzése esetében, a felhasználói engedélyes, nyilvántartásba vett felhasználó kérelmező részére kiállított nyilatkozatának másolatát egyéb ellenőrzött ásványolaj beszerzésére adott megbízásáról és az egyéb ellenőrzött ásványolajnak a nyilatkozatot tevő telephelyén történő átvételéről.

Az engedélyeztetési eljárás illetékmentes, azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére jövedéki biztosítékot szükséges adni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adókötelezettség keletkezik akkor, ha

a) a jövedéki terméket belföldön előállítják,

b) a jövedéki terméket importálják,

c) másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket kereskedelmi céllal vagy csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállítják, vagy

d) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú és csomagküldő kereskedelem keretében végzett szállítása során a szállítmány egésze vagy annak egy része nem érkezik meg a címzetthez.

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény

46/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

jövedéki adó: a jövedéki termékek után fizetendő jövedéki adó és a dohánygyártmányok tekintetében a dohánygyártmányok általános forgalmi adója.

bejegyzett feladó: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott engedély birtokában harmadik országból behozott jövedéki terméket adó felfüggesztési eljárás keretében feladni jogosult személy.

bejegyzett kereskedő: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott engedély birtokában másik tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvételére jogosult személy.

csomagküldő kereskedő: csomagküldő kereskedelmet folytató személy.

felhasználói engedélyes: az állami adó- és vámhatóság által kiadott engedély birtokában

a) egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználására, kiszerelésére,

b) megfigyelt termék előállítására (ideértve a gyártási eljárás során melléktermékként keletkezést), felhasználására, kiszerelésére,

c) teljesen denaturált alkohol felhasználására, kiszerelésére jogosult személy behatárolt, hűtött légterű helyiség, berendezés, vagy ezeken belül kialakított tér, amely biztosítja a benne tárolt élelmiszerek előírt hőmérsékleten tartását, és a szennyeződésük elkerülését.

importálás: jövedéki terméknek harmadik országból közvetlenül vagy másik tagállam(ok)on keresztül belföldre történő behozatala azzal, hogy ha a jövedéki termék vámfelfüggesztési eljárás keretében lép be belföldre, az importálás a vámfelfüggesztési eljárásnak a jövedéki termék vámjogi szabad forgalomba bocsátását eredményező lezárásával egyidejűleg valósul meg.

jövedéki termék: az energiatermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék és a dohánygyártmány.

pénzügyi biztosíték: az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban székhellyel rendelkező hitelintézet által nyújtott bankgarancia és a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.

Array

TMCS