Magánszemély kommunális adója

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az építmény, illetve telek tulajdonosa, és azt a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Kulcsszavak: adóbevallás, magánszemély kommunális adója

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az építmény, illetve telek tulajdonosa, és azt a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Amennyiben az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az ügyben meghatalmazott és törvényes képviselő is eljárhat.

Az adózónak (tulajdonosnak, bérlőnek vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adatbejelentést tennie az önkormányzati adóhatósághoz (Adóügyi Iroda) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon jelenti be a magánszemélyek kommunális adó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését. Az ügy kérelemre indul, a bevallás benyújtható papír alapon vagy elektronikusan.

Amennyiben az adózó bevallási, adatbejelentési kötelezettségének az adóhatóság felhívását követően határidőn belül nem tesz eleget, az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja.

Az adózónak a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie.

Az adózó a magánszemély kommunális adóját a naptári évben félévente, két egyenlő részletben március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Adóügyi Iroda.

Somogy Megyei Kormányhivatal.

Adóköteles ingatlanok:

Az adó mértéke:

Adókedvezmény:

Az adóalanyt 200,-Ft adókedvezmény illeti meg:

Adómentesség:

Mentes az adó alól:

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm.rendelet ( a továbbiakban Kormr.) 4.§ (2) pontjában megjelölt támogatott személy, a Kormr. 9.§ c) pontjában meghatározott kedvezmény igénybevétele esetén a támogatási szerződéssel érintett ingatlan vonatkozásában.

https://kph.kaposvar.hu/adobevallas/sbaty_kk01.jar

https://kph.kaposvar.hu/adobevallas/sbaty_kk01.pdf

ÁNYK Nyomtatványkitöltő:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

 

JAVA futtató környezet:

http://www.java.com/

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 76/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan.

Épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti olyan építmény vagy annak azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetve használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van;

Épületrész: az épület önálló rendeltetésű, a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárattal ellátott helyisége vagy helyiség-csoportja, amely a 8., a 20., a 45., és 47. pontokban foglaltak szerint azzal felel meg lakásnak, üdülőnek, kereskedelmi egységnek, egyéb nem lakás céljára szolgáló épületnek, hogy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel;

Kaposvár Település