Külföldi állampolgárok letelepedése Magyarországon

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Külföldi állampolgárok magyarországi letelepedésének lehetőségei:

Kulcsszavak: tartózkodás, letelepedés, menekült, oltalmazott, bevándorló, bevándorlás, Magyarország

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Külföldi állampolgárok magyarországi letelepedésének lehetőségei:

Állandó tartózkodásra jogosult:

 

A Magyarország területén keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodó EGT-állampolgár az ötéves tartózkodási idő letelte előtt állandó tartózkodásra jogosult, ha:

Ha az EGT-állampolgár valamely felsorolt kedvezményes mód alapján megszerezte az állandó tartózkodás jogát, a családtagjaként tartózkodási joggal rendelkező személy is állandó tartózkodásra jogosult.

 

EK letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 

Ideiglenes letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

 

Nemzeti letelepedési engedélyt az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

A kérelmet a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak a kérelmező jövőbeni magyarországi lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságának kirendeltségén kell benyújtani. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni.

A regisztrációs igazolás, az EGT állampolgár családtagja tartózkodási kártyája és az állandó tartózkodási kártya iránti kérelmet az ügyfél a Harmtv. 86/H. § (6) bekezdése szerinti idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen is előterjesztheti. Az idegenrendészeti ügyindítási elektronikus felületen benyújtott kérelem akkor minősül az idegenrendészeti hatósághoz érkezettnek, ha a harmadik országbeli állampolgár vagy meghatalmazott képviselője

a) a kérelem díját lerótta, amennyiben az eljárás díjköteles és

b) személyazonosságának igazolása érdekében az eljáró idegenrendészeti hatóságnál legkésőbb a visszaigazolás megküldésétől számított 15. napon megjelenik.

A regionális igazgatóság az állandó tartózkodási kártya iránti kérelmet 70 nap alatt bírálja el.

A regionális igazgatóság az EK letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 70 napon belül dönt.

Az eljáró hatóság az ideiglenes letelepedési engedély iránti kérelemről a benyújtástól számított 21 napon belül dönt.

A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt be kell mutatni, illetve csatolni kell a megszakítás nélküli és jogszerű tartózkodást igazoló, e rendeletben meghatározott okiratokat vagy más iratokat.

Kötelező mellékletek:

Az engedély kiadása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10.000,- Ft, mely összeget illetékbélyegben a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell leróni.

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 5.500.- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Az elutasító döntéssel szemben jogorvoslatnak van helye, mely a közléstől számított 15 napon belül nyújtható be az elsőfokú döntést hozó hatóságnál Abban az esetben, ha az ügyfél fellebbezésében olyan új tényre hivatkozik, amelyről a döntés meghozatala előtt tudomása volt, vagy a fellebbezést indoklás nélkül nyújtja be, az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Harmadik országbeli állampolgár: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (EGT-állampolgár, illetve az EGT-állampolgárt vagy a magyar állampolgárt kísérő vagy hozzá csatlakozó családtag) kivételével a nem magyar állampolgárok és a hontalan személyek.

Hontalan: akit saját joga szerint egyetlen állam sem ismer el állampolgárának.

Családtag: a harmadik országbeli állampolgár

Családi életközösség: akkor valósul meg, ha a kérelmező harmadik országbeli állampolgár a bevándorolt, letelepedett, illetve menekültként elismert harmadik országbeli állampolgárral életvitelszerűen közös háztartásban él.

Megszakítás nélküli tartózkodás: nem minősül Magyarország területén történő tartózkodás megszakításának Magyarország területének alkalmanként négy hónapnál rövidebb időre történő elhagyása, amennyiben a külföldi tartózkodások összidőtartama a kérelem benyújtását megelőző három év alatt nem haladja meg a kétszázhetven napot.

Jogszerű tartózkodásnak minősül:

Array

NISZ ZRT.