Taxizásra vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Személygépkocsival üzletszerűen, ellenérték fejében személyt csak személytaxi-szolgáltatást folytató vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szállíthat. Utas kizárólag az e rendeletben meghatározott feltéteknek megfelelő vállalkozás által nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. Személyt szállítani csak a járműnek e célra kialakított álló- vagy ülőhely részén szabad. Álló utast csak autóbuszon, trolibuszon és villamoson szabad szállítani.

Kulcsszavak: taxi, személyszállítás, szállítás, fuvarozás, közlekedés, tachográf, gépjármű, jármű, engedély, autó, tevékenység, vállalkozás, bejelentés, engedély, bejelentésköteles, engedélyköteles

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Személygépkocsival üzletszerűen, ellenérték fejében személyt csak személytaxi-szolgáltatást folytató vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás szállíthat. Utas kizárólag az e rendeletben meghatározott feltéteknek megfelelő vállalkozás által nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. Személyt szállítani csak a járműnek e célra kialakított álló- vagy ülőhely részén szabad. Álló utast csak autóbuszon, trolibuszon és villamoson szabad szállítani.

Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel legfeljebb a jármű hatósági engedélyében feltüntetett számú személyt szabad szállítani. A szállítható személyek számának meghatározásánál a vezetőt is figyelembe kell venni.

A járműveket tachográffal kell felszerelni. A tachográfnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a megtett utat, a sebességet, és a gépkocsivezető vezetési idejét legalább 24 órás időtartamra rögzítse, továbbá meg kell felelnie a kivitelére és a beépítésére vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek. Bizonyos speciális feltételek esetén nincs szükség tachográfra árufuvarozáshoz.

A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot.

Közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá közúti személyszállítás keretében járművet az vezethet, aki

  1. az adott jármű vezetéséhez szükséges hatályos vezetői engedéllyel és jogszabályban meghatározott pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,

nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, illetve a vezetési jogosultsága szünetelését a közlekedési igazgatási hatóság jogerősen vagy véglegesen nem rendelte el.

A személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a személytaxi-szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.

Tevékenységi engedélyt a közlekedési hatóság annak a vállalkozásnak ad, amely a tevékenység folytatásához e rendeletben – továbbá, ha a vállalkozás olyan területen kívánja folytatni a tevékenységét, amelyre a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) e tevékenység végzését rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte, a helyi önkormányzat (a fővárosban a fővárosi önkormányzat) rendeletében – meghatározott feltételeknek megfelel.

Az engedély megszerzéséhez szaktanfolyamra van szükség, amely az adott megyében történő hatósági vizsgával zárul, személytaxis-személyszállító szolgáltatói képzést nyújtó autósiskoláknál lehet jelentkezni. Ahhoz, hogy hivatásos taxisofőrök lehessünk, érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkeznünk, valamint 2. típusú egészségügyi alkalmassági és PÁV II. (pályaalkalmasság vizsgálati) kategória megszerzése szükséges.

A sikeres szaktanfolyami vizsgát követően a kiállított személytaxi-vezetői igazolás birtokában a megyei (fővárosi) közlekedési hatóság állítja ki az igazolványt és a fényképpel ellátott azonosító lapot, amelyet az utas által is jól látható helyre kell elhelyezni a járműben (szélvédőre, műszerfalra, napellenzőre vagy a taxióra fölé).

A munkába álláshoz szükséges azonosító lapot a taxiengedéllyel rendelkező vállalkozás igényelheti meg a képesítést megszerző személy adatainak feltüntetésével. Az engedélyeztetéssel kapcsolatos további információkért keresse fel a területileg illetékes közlekedési hatóságot! Azoknak a taxisoknak, akik saját vállalkozás keretében folytatják tevékenységüket, szükséges a személytaxis vállalkozói tanfolyam elvégzése is. A képzésen – a taxizást érintő alapokon kívül – vállalkozási ismereteket sajátíthatunk el. A képesítés megszerzése szintén hatósági vizsga útján történik, amely a vállalkozással kapcsolatos munkaügyi, pénzügyi, adózási, valamint személytaxis szakmai ismeretekből áll.

Vállalkozás székhelye szerint illetékes fővárosi- vagy megyei kormányhivatal közlekedési főosztálya

Az engedély kiadását elutasító határozat ellen - a közlésétől számított 15 napon belül - fellebbezést lehet benyújtani annál a regionális igazgatóságnál, amely a határozatot meghozta. A fellebbezésről az NKH központi hivatala dönt. A másodfokú határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozva a közigazgatási pert a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságnál kell megindítani.

A napi vezetési idő főszabály szerint legfeljebb 9 óra lehet, amelyet azonban négy és fél óra vezetést követően 45 percre meg kell szakítani. Ilyenkor más jellegű munka sem végezhető, s ez az idő nem tekinthető napi pihenőidőnek sem. Minden 24 órás időszakban legalább 11 óra pihenőidő biztosítása kötelező, ha ez több részletben történik az egyik részlet egybefüggően legalább nyolc óra kell, hogy legyen. A vezetési időt tovább korlátozza az a rendelkezés, amely szerint két egymást követő hét folyamán a vezetési idő nem haladhatja meg 90 órát. Hatnapi vezetési időt követően pedig kötelező a kétnapi pihenőidő biztosítása is.

Nem kell tachográf többek között

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

6/1990. (VI. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló
Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

diszpécserszolgálat: személyszállító szolgáltatási feladatot – közvetlenül vagy közvetve, számítástechnikai alkalmazások közbeiktatásával, ellenérték fejében vagy ingyenesen – közvetítő vagy szervező szolgálat;

személygépkocsis személyszállító szolgáltatás: a személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás, amely az e rendeletben meghatározott feltételek szerint, egyéb szolgáltatás részeként kiegészítő szolgáltatásként, vagy a fő szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan végezhető;

személytaxi-szolgáltatás: a viteldíjjelző készülékkel ellátott, a személygépkocsi vezetőjén kívül legalább négy és legfeljebb hat utas utazására alkalmas személygépkocsival ellenérték fejében végzett közúti személyszállítás;

Személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb 9 állandó ülőhely van.

Autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felsővezetékhez nem kötött olyan gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – kilencnél több állandó ülőhely van.

Vezető: az a személy, aki az úton járművet vezet, vagy állatot hajt (vezet). A segédmotoros kerékpárt és a kerékpárt toló személy nem minősül vezetőnek. A gépkocsivezetés oktatása és az azt követő gyakorlati vizsga során vezetőnek az oktató minősül.

Elsőbbség: továbbhaladási jog a közlekedés más résztvevőjével szemben. Azt a járművet, amelynek elsőbbsége van, az elsőbbségadásra kötelezett nem kényszerítheti haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására. Azt a gyalogost, akinek elsőbbsége van, az elsőbbségre kötelezett nem akadályozhatja és nem zavarhatja áthaladásában.

Előzés: járművel az úttesten azonos irányban haladó jármű melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében a különböző forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek egymás melletti elhaladása nem minősül előzésnek.

Megállás: járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás.

Várakozás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás.

Lakott terület: a lakott terület kezdetét és végét jelző táblák közé eső terület.

Éjszaka: az esti szürkület kezdetétől a reggeli szürkület megszűnéséig terjedő időszak.

Korlátozott látási viszonyok: az átlagos látási viszonyoknak felhősödés, köd, eső, hóesés, porfelhő vagy más ok miatt előállt jelentősebb korlátozottsága.

Mobil rádiótelefon: a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybevételére alkalmas készülék (végberendezés).

TMCS