191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építési naplót közlekedési építmények esetében a 2015. január 1-je után induló építőipari kivitelezéseknél elektronikusan kell vezetni.

">

E-építési napló – közlekedési építmények

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építési naplót közlekedési építmények esetében a 2015. január 1-je után induló építőipari kivitelezéseknél elektronikusan kell vezetni.

Kulcsszavak: e-építés, e-építési napló, közlekedési építmény, építésügy, építés. építésügyi, hatóság,

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az építési naplót közlekedési építmények esetében a 2015. január 1-je után induló építőipari kivitelezéseknél elektronikusan kell vezetni.

Azok az építtetők/tervezők/kivitelezők, akik közlekedési építményekkel kapcsolatos építőipari tevékenységet folytatnak.

Ügyfélkapu azonosítás után be kell lépnie a közlekedési építményekkel kapcsolatos e-naplóba.

Az eljárás illetékmentes.

Első fokú építésügyi hatóságot sajátos építmény fajták esetében az ágazati jogszabályok jelölik ki.

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről 

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

Építtető: a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, építési tevékenység bejelentője, az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.

Építési napló: az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység jellemzőit – kormányrendeletben meghatározott módon – tartalmazó dokumentum.

Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.

 

TMCS