TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelem jogi személyek és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek számára

A 1997. évi CXLI. törvény 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (FÖMI-t) jelöli ki.

A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. A kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, amely az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg.

Kulcsszavak: föld, tulajdon, ingatlan, TakarNet szolgáltatások igénybevétele

A 1997. évi CXLI. törvény 72–74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály (FÖMI-t) jelöli ki.

A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét. A kérelem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be, amely az Inytv. végrehajtásáról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM rendelet mellékletében jelent meg.

A jogszabályban meghatározott cégek, a jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli szervezetek, Egyéni vállalkozók számára.

A jogszabályban meghatározott cégek, a jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek, egyéni vállalkozók TakarNet szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet terjesztenek elő.

A kérelem elbírálásához a megfelelő indokláson kívül cégeknek a kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolniuk:
    A cég eredeti, hiteles vagy közjegyző által hitelesített aktuális (30 napnál nem régebbi) cégkivonatát,
•    aláírási címpéldány vagy aláírás minta másolatát,
•    TakarNet engedélyezési eljárás átutalásának banki igazolását.

A fentiektől eltérően, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet alapján, amennyiben a kérelmező a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya a képviselet igazolására szolgáló iratot, valamint a cég cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény és a végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 113/E. § szerint a felszámoló szervezet számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó kérelméhez, a jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli szervezeteknek részére előírtakon túl mellékelni kell a felszámolók névjegyzékének vezetésére kijelölt hatóság 30 napnál nem régebben kiállított igazolását arról, hogy a szervezet szerepel a felszámolók névjegyzékében.

Egyéni vállalkozóknak a kérelemhez (természetes személyek részére rendszeresített formanyomtatvány kitöltve 2 pld.-ban) csatolniuk kell a Belügyminisztérium Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály Hatósági Bizonyítványát (eredeti példányt) arról, hogy a kérelmező jelenleg is egyéni vállalkozóként van nyilvántartva. Az igazolásnak tartalmaznia kell a vállalkozó tevékenységi körét is, ami igazolja a földhivatali adatok on-line módon történő lekérdezésének indokoltságát.

A díj mértéke 3 000 forint.

Az engedélyezési eljárásért fizetendő díjat a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 10023002-00299592-38200001 számú "BFKH Földmérési és távérzékelési feladatok ellátása " bevételek beszedése számlájára átutalással kell teljesíteni.

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., 1592 Budapest, Pf. 585.

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/magunkrol/kapcsolat

Agrármisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11., Postai cím: 1860 Budapest 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium

A TakarNet földhivatali számítógépes rendszerhez történő csatlakozás menete a következő:
1.  Hozzáférési jogosultság (csatlakozási engedély) kérése az előírt  kérelem nyomtatvány benyújtásával és a 3000 Ft eljárási díj befizetésével
2.  Engedély birtokában Szolgáltatási szerződés kötése

http://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/tsziikjszjszneszsz

A kitöltött nyomtatvány lehetőség szerint PDF-ként kerüljön lementésre. A nyomtatvány a legkönnyebben a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül küldhető be a hivatalhoz.
Az e-papír felületen Kormányhivatali ügyek témacsoportot és Földhivatali ügyek ügytípust kell választani. Címzettnek Budapest Főváros Kormányhivatalát szükséges kiválasztani. A nyomtatvány az e-papír csatolmányaként megküldhető AVDH hitelesítést követően.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72-75. §-a, valamint a törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 112/A. §-a tartalmazza.

A hatósági bizonyítvány díját, illetve a soron kívüli eljárás díját az 1996. évi LXXXV. törvény 32/G. § (2) bekezdése állapítja meg.

A TakarNet szolgáltatások igénybevételének további feltételeit, valamint az adatszolgáltatás részleteit a 176/2009 (XII.28.) FVM rendelet 5-8. § határozza meg.

 

TakarNet szolgáltatások igénybevétele.

A hálózaton történő adatszolgáltatás igénybevételének elsődleges feltétele, hogy a csatlakozni szándékozónak rendelkeznie kell a csatlakozási engedéllyel.

Array

BFKH FTFF