Végintézkedésekre vonatkozó szabályok- Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az örökhagyó a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon rendelkezhet.

Kulcsszavak: öröklés, hagyaték, végrendelet, végintézkedés, örökség, örökös, végintézkedés, közvégrendelet, magánvégrendelet, közös végrendelet

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Az örökhagyó a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon rendelkezhet.

Örökhagyó, akik halála esetére egyoldalú nyilatkozat formájában rögzíti, hogy hagyatékából kik, milyen arányban részesüljenek.

Végintézkedések közös szabályai:

Alapvető fontosságú, hogy végrendeletet kétség esetén az örökhagyó feltehető akaratának megfelelően és úgy kell értelmezni, hogy az örökhagyó akarata lehetőség szerint érvényre jusson.

Az okirat végrendeleti jellegének megállapításához az szükséges, hogy az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmazzon, és külsőleg az örökhagyótól származónak mutatkozzék.

Végintézkedést a polgár több felé módon tehet, ezek az alábbiak:

Végakaratát foglalhatja közvégrendeletbe, a következőképpen:

Bizonyos esetekben az örökhagyó kizárólag közvégrendelet formájában rendelkezhet halála estére:

A közjegyző által készített végrendelet felvételre kerül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába.

Írásbeli magánvégrendeletet nyelvhasználati szabályai:

A polgár írásbeli magánvégrendeletét végig saját kezűleg írja vagy  mással írathatja.

Az írásbeli magánvégrendelet alaki szempontból érvényes,

Tanúk kiemelt szerepe az írásbeli magánvégrendelet esetén:

Nem lehet olyan személy tanú, aki

Az okirat érvényességének nem feltétele, hogy a tanú a végrendelet tartalmát ismerje, vagy tudjon arról, hogy végrendelet tételénél működött közre.

Speciális szabály a tanúk vagy közreműködők számára rendelt juttatás esetén:

Közös végrendelet általános szabályai:

Főszabály szerint két vagy több személynek bármilyen alakban ugyanabba az okiratba foglalt végrendelkezése érvénytelen.

a) sajátkezűleg írt végrendelet esetén az okiratot az egyik végrendelkező elejétől végig maga írja és aláírja, a másik végrendelkező ugyanabban az okiratban sajátkezűleg írt nyilatkozatban kijelenti, hogy az okirat az ő végakaratát is magában foglalja, és nyilatkozatát aláírja;

b) más által írt végrendelet esetén a végrendelkezők egymás és a tanúk együttes jelenlétében írják alá az okiratot, vagy mindkét végrendelkező egymás és a tanúk együttes jelenlétében külön nyilatkozik arról, hogy az okiraton szereplő aláírás a sajátja; vagy

c) a házastársak közvégrendeletet tettek.

A több különálló lapból álló más által írt közös végrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el, továbbá ha minden lapját a végrendelkezők és mindkét tanú aláírta. A sajátkezűleg írt közös végrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el, és minden lapját a másik végrendelkező aláírta.

Amennyiben az örökhagyó nem készít végrendeletet, úgy törvényes öröklés szabályai lépnek életbe.

Örökhagyó halála előtt bármikor készíthet végrendeletet.

Jogvita estén bírósághoz lehet fordulni

Kivételes esetben szóbeli végrendeletet, az tehet:

Mikor érvényes a szóbeli végrendelet?

Írásbeli magánvégrendelet közjegyzőnél letétbe is helyezhető.

A közjegyzőnél letett írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha annak végrendeleti minősége, keltének ideje magából az okiratból kitűnik, továbbá, ha a végrendelkező azt aláírja és akár nyílt, akár zárt iratként bármely közjegyzőnél személyesen letétbe helyezi azzal a kijelentéssel, hogy az okirat a végrendeletét tartalmazza. Az eljáró közjegyző a letétbe helyezésről jegyzőkönyvet készít, az átvett végrendeletet pedig a jegyzőkönyvhöz fűzi. A közjegyző a végrendelet átvételéről a félnek elismervényt ad, a végrendeletet pedig elzárva őrzi. A letét nagy jelentősége, hogy a közjegyzőnél őrzött végrendelet felvételre kerül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába.

Milyen fajtái vannak a végrendeletnek?

Végrendelkezni közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel lehet; szóbeli végrendelkezésnek csak törvényben meghatározott esetben van helye.

Megtámadható-e a végrendelet?

A végrendelet érvénytelenségét és hatálytalanságát megtámadó nyilatkozat alapján lehet megállapítani. A megtámadó nyilatkozatban meg kell jelölni az érvénytelenség vagy a hatálytalanság okát.

Ki támadhatja meg a végrendeletet?

Megtámadásra az jogosult, aki az érvénytelenség vagy a hatálytalanság megállapítása esetén maga örökölne, vagy a végintézkedéssel reá rótt kötelezettségtől vagy más tehertől mentesülne.

Meddig lehet megtámadni a végrendeletet?

A megtámadás joga az öröklés megnyílásától számított öt év alatt elévül.

Milyen esetekben lehet érvénytelen a végrendelet?

A nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző, az érthetetlen, lehetetlen és ellentmondó feltétel érvénytelen. A feltétel érvénytelensége a végrendeleti rendelkezés érvényességét nem érinti, kivéve, ha megállapítható, hogy az örökhagyó a rendelkezést a feltétel nélkül nem tette volna meg.

Érvénytelen a végrendeleti rendelkezés akkor is, ha

a) az örökhagyó tévedett nyilatkozata tartalmában vagy ilyen tartalmú nyilatkozatot egyáltalán nem akart tenni;

b) az örökhagyót annak megtételére valaminek a téves feltevése vagy valamely utóbb meghiúsult várakozás indította;

c) az örökhagyót valaki jogellenes fenyegetéssel vagy tisztességtelen befolyással bírta rá az intézkedésre;

feltéve, hogy az örökhagyó a rendelkezést egyébként nem tette volna meg.

Mikor válik hatálytalanná a végrendelet?

A végrendelet a visszavonással hatálytalanná válik.
 
Az írásbeli magánvégrendelet hatályát veszti, ha azt a végrendelkezési képességgel rendelkező örökhagyó vagy az ő beleegyezésével más megsemmisíti. Ha az írásbeli magánvégrendelet az örökhagyó birtokában maradt, de nem került elő, az ellenkező bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy az örökhagyó azt megsemmisítette.
 
A közjegyzőnél letett magánvégrendelet hatályát veszti, ha azt a végrendelkező visszaveszi.

A szóbeli végrendelet hatályát veszti, ha az örökhagyó a szóbeli végrendelkezés feltételéül szolgáló helyzet megszűnése után megszakítás nélkül harminc napon át nehézség nélkül alkothatott volna írásbeli végrendeletet.

A házastárs vagy az élettárs javára az életközösség fennállása alatt tett végrendelet hatálytalan, ha az öröklés megnyílásakor az életközösség nem áll fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás és az örökhagyó nem akarta juttatásban részesíteni házastársát vagy élettársát.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Végintézkedés: Az örökhagyó a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon rendelkezhet.

Közvégrendelet: Közvégrendeletet közjegyző előtt lehet tenni. A közvégrendelet alaki érvényességére a közjegyzői okiratok érvényességére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Örökös: Örökös az, akinek az örökhagyó hagyatékát, annak meghatározott hányadát vagy részét juttatja. (3) Kétség esetén örökös az is, akinek az örökhagyó az egész hagyaték értékének jelentős részét kitevő egy vagy több meghatározott vagyontárgyat juttat, ha az örökhagyó feltehető akarata szerint a részesítettnek a hagyatéki terhek viselésében is osztoznia kell.

Holográf végrendelet: írásbeli magánvégrendelet, amelyet az örökhagyó az elejétől a végéig maga ír és aláír.

Allográf végrendelet: írásbeli magánvégrendelet, amelyet az örökhagyó két tanú együttes jelenlétében aláír, vagy ha azt már aláírta, az aláírását két tanú előtt magáénak ismer el és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is e minőségük feltüntetésével írják alá.

TMCS