NKVH: Külföldi képesítés elismerése

A képesített szakemberek kérelmezhetik a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál az Európai Unió más tagállamában kiadott személyképesítésük elismerését.  

Kulcsszavak: tanúsítvány, képesítés, nyilatkozat, elismerés, külföldi képesítés, külföldön megszerzett képesítés, honosítás, természetes személy, Klímagáz adatbázis, szlovák

A képesített szakemberek kérelmezhetik a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál az Európai Unió más tagállamában kiadott személyképesítésük elismerését.  

Az Európai Unió más tagállamában kiadott képesítéssel rendelkező természetes személy, aki természetes személyi regisztrációval rendelkezik a Klímagáz adatbázisban. 

A kitöltött „Külföldi képesítés elismerése iránti kérelem” megnevezésű formanyomtatványt benyújtani a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál emailben, személyesen vagy postai úton, illetőleg a SZÜF útján elektronikus űrlap formájában.

 

A kérelemhez mellékelni kell az Európai Unió más tagállamában kiadott képesítési tanúsítványt.

 

Ha a benyújtott képesítési tanúsítvány nem (vagy nem teljes körűen) tartalmazza a képesített személy jogszabályban meghatározott adatait, úgy mellékelni kell a tanúsítványt kiállító szerv által kiállított nyilatkozatot is, mely tartalmazza ezen adatokat és a képesítési tanúsítvány számát. A képesített személy szükséges adatai az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (Éhvt.) 10/G. § (2) bekezdés a) pont aa)-ac) és ae) alpontjai szerint: név; születési hely, idő, állampolgárság; anyja neve; lakcím és értesítési cím.

 

Ha a képesítési tanúsítvány vagy a tanúsítványt kiállító szerv nyilatkozata nem magyar nyelven került kiállításra, úgy mellékelni kell azok hiteles fordítását is. Hiteles fordítást kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) készít. 

A szükséges képesítés hiányában sem a természetes személy, sem pedig az őt alkalmazó vállalkozás nem folytathat jogszerűen tevékenységet az adott képesítési kategóriában. 

Hatóságra vonatkozó ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

- „Külföldi képesítés elismerése iránti kérelem” megnevezésű formanyomtatvány (vagy a SZÜF útján benyújtott elektronikus űrlap) kitöltve

- Az Európai Unió más tagállamában kiadott képesítési tanúsítvány

- A képesítési tanúsítványt kiállító szerv által kiállított nyilatkozat, mely tartalmazza a képesített személynek az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (Éhvt.) 10/G. § (2) bekezdés a) pont aa)-ac) és ae) alpontjaiban meghatározott adatait (név; születési hely, idő, állampolgárság; anyja neve; lakcím és értesítési cím) és a képesítési tanúsítvány számát.

- Ha a képesítési tanúsítvány vagy a tanúsítványt kiállító szerv nyilatkozata nem magyar nyelven került kiállításra, úgy mellékelni kell azok hiteles fordítását is.

3.000,- Ft eljárási illeték megfizetése a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi 10032000-01012901-00000000 fizetési számlájára.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

 

A Hatóság döntésével szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál benyújtandó jogszabálysértésre, jogsérelemre hivatkozással bírósági felülvizsgálatra közigazgatási per kezdeményezésére irányuló kereseti kérelemmel keresetlevél benyújtással lehet élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető.

Külföldi képesítés elismerése iránti kérelem

Klímagáz adatbázis: A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a Hatóság a klímagázok, a HR és MR szektor és szerves Rankine-ciklus alkalmazások, valamint a klímagázokat tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások felhasználására, használatára vonatkozóan, a klímagázok forgalomba helyezésének, felhasználásának és ártalmatlanításnak monitoringja, valamint ezek potenciális környezetbe jutásának megelőzése érdekében egységes, Klímagáz adatbázist (a továbbiakban: adatbázis) hoz létre és üzemeltet.”

Array

NKVH