Bírósági eljárás illetéke - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Az egyes bírósági eljárások során törvényben meghatározott összegű illeték megfizetése szükséges az eljárások megindításához, különböző kérelmek benyújtásához.

Kulcsszavak: illeték, költség, díj, perköltség, polgári per, fellebbezés, jogorvoslat, csőd, keresetlevél, illetékbélyeg, EFER

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

Az egyes bírósági eljárások során törvényben meghatározott összegű illeték megfizetése szükséges az eljárások megindításához, különböző kérelmek benyújtásához.

Az illetéket az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni, kivéve, ha az illeték megfizetéséről utólag kell határozni. Az utóbbi esetben az illetéket az viseli, akit a bíróság erre kötelez.

A leggyakoribb költség az eljárás megindításakor a keresetlevélen lerovandó eljárási illeték, amelynek mértékéről az 1990. évi XCIII. törvény - Illetékekről szóló törvény – rendelkezik.

Polgári peres és nemperes eljárásban az illeték alapja:

a járásbíróság előtt

a törvényszék előtt:

 ítélőtábla előtt:

a Kúria előtt:

Az elsőfokú polgári eljárások illetékének általános mértéke

Ha a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul – ideértve azt az esetet is, ha a felperes a keresetlevelet a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet visszautasító, illetve az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő harminc napon belül a bírósághoz benyújtja –, az (1) bekezdés a) pontja szerinti mértékű illetéket kell fizetni, amelybe a fizetési meghagyásos eljárásért fizetendő díj – esetleges kedvezményekkel csökkentett – összegét be kell számítani.

A birtokháborítás megszüntetése iránti perben a közigazgatási hatóság eljárásáért fizetett illetéket a bírósági eljárás illetékébe be kell számítani.

Tételes illetékek a polgári eljárásban

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetéke

Fellebbezés illetéke

A perújítás illetéke

A perújítási eljárásban az Illeték törvény szerinti illetéket kell fizetni, tekintet nélkül az alapeljárásban teljesített illetékfizetésre.

A felülvizsgálati eljárás illetéke

A cégbejegyzésre irányuló eljárások illetékei

A csőd- és felszámolási eljárás illetéke

Hogyan lehet az illetéket megfizetni?

Az elektronikus kapcsolattartásra köteles fél az eljárási illetéket elektronikus úton, a kérelem benyújtását megelőzően köteles megfizetni. A befizetés kétféleképpen történhet.

Mikor jár illetékfeljegyzési jog a csőd- és felszámolási eljárásban?

A feleket - jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül - illetékfeljegyzési jog illeti meg a munkaviszonyból származó munkabér- és egyéb követelésre tekintettel indított felszámolási eljárásokban, valamint a csőd-, a felszámolási és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása alatt a vagyonfelügyelő, a felszámoló, illetve a pénzügyi gondnok által indított bírósági eljárásokban.

A büntető eljárás illetéke

Ki nem kötelezhető bírósági illeték megfizetésére?

Nem köteles az illeték előzetes megfizetésére az ügygondnok, a gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok és eseti gyám, valamint az a fél, akinek érdekében az őt megillető igény érvényesítése céljából az ügyész, vagy az erre jogosult személy vagy szervezet pert indított.

Illetékmentes a polgári és közigazgatási ügyekben:

a cég cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak elektronikus úton történő megküldése.

bírósági eljárások költségeivel kapcsolatos tájékoztató az alábbi honlapon érhető el. 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Perköltség: A perköltség a félnél – a perben vagy azt megelőzően – a jog perbeli érvényesítésével okozati összefüggésben és szükségképpen felmerült minden költség, ideértve a bíróság előtt történő megjelenéssel szükségképpen felmerült keresetkiesést is.

EFER: „Elektronikus fizetés megvalósítása” projekt keretében valósult meg az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER), mely a fizetési és elszámolási folyamatok egységes államigazgatási háttérrendszerét hivatott biztosítani. Az EFER rendszer előnye, hogy nem szükséges megvárni a banki tranzakció teljes megtörténtét, hanem a forrás bankszámla terhelése már elegendő az ún. „fizetési ígérvény” kiállításához, azaz amikor a pénzügyi szolgáltató kiadja a fizetés visszavonhatatlan megindítására vonatkozó ígérvényt.

Array

NISZ ZRT.