52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján. Engedélyt a R.  1. §  11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra.

A kérelem a R.  6. melléklete szerinti űrlapon, az előírt mellékletekkel  nyújtandó be.

A R. 7. mell. szerinti adattartalmú engedély az ügyfél részére 2 példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra, az engedélyről - eltérő rendelkezés hiányában - többszöri részszállítás is bonyolítható. Az ügyintézési határidő: 25 nap.

">

Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem

Egyes pirotechnikai termékeknek az EU-n és EGT-n kívüli országok viszonylatában kiviteli, behozatali - vámhatárt átlépő, harmadik országok viszonylatában történő – szállítására Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály engedélye szükséges az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján. Engedélyt a R.  1. §  11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra.

A kérelem a R.  6. melléklete szerinti űrlapon, az előírt mellékletekkel  nyújtandó be.

A R. 7. mell. szerinti adattartalmú engedély az ügyfél részére 2 példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra, az engedélyről - eltérő rendelkezés hiányában - többszöri részszállítás is bonyolítható. Az ügyintézési határidő: 25 nap.

Kulcsszavak: Pirotechnikai termék behozatala, kivitele; tűzijátékok behozatala, kivitele; 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet.

Egyes pirotechnikai termékeknek az EU-n és EGT-n kívüli országok viszonylatában kiviteli, behozatali - vámhatárt átlépő, harmadik országok viszonylatában történő – szállítására Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály engedélye szükséges az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján. Engedélyt a R.  1. §  11. pontjában meghatározott vállalkozás kérhet, kereskedelmi célú szállításokra.

A kérelem a R.  6. melléklete szerinti űrlapon, az előírt mellékletekkel  nyújtandó be.

A R. 7. mell. szerinti adattartalmú engedély az ügyfél részére 2 példányban (kérelmezői és vámpld.) kerül kiadásra, az engedélyről - eltérő rendelkezés hiányában - többszöri részszállítás is bonyolítható. Az ügyintézési határidő: 25 nap.

A 52/2012.(III.28.) Korm.rendeletben (R.) meghatározott tűzijátékoknak és más pirotechnikai termékeknek a vámhatárt átlépő – harmadik országok viszonylatában történő - szállításához szükséges kiviteli, behozatali engedélyt a R. 1. § 11. pontja szerinti vállalkozás kaphat.

Az engedélykérelmet az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) 6. mell. szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az előírt mellékletekkel Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz.

A 52/2012.(III.28.) Korm.rendeletben szereplő pirotechnikai termékek vámhatárt átlépő kiviteli, behozatali szállításához, a vámkezeléshez kiviteli / behozatali engedély szükséges.  

Az engedéllyel összefüggő klf. mulasztásos esetekben az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 15. § alapján a vállalkozás bírsággal sújtandó.

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) 406. § alapján: aki árut a behozatalához vagy kiviteléhez szükséges engedély nélkül az ország területére behoz, vagy onnan kivisz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.  

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az ügyintézési határidő 25 nap - a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését követő naptól számítva.  Az ügyintézési időbe beleszámít a szakhatósági állásfoglalás és az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének az ideje.

Az Ügyfél szempontjából fontos határidő:

Az engedély legfeljebb 12 hónapig érvényes.  

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

A kitöltött kérelem űrlap  az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 6. melléklete szerint.

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html

Adatok/ mellékletek:

A termékek megnevezését, mennyiségét és a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011.(VIII. 24.) Korm.rendeletnek megfelelő pirotechnikai osztályok szerinti besorolását tartalmazó termékspecifikációs lista;

Vezetői nyilatkozat az áru rendeltetéséről; 

Nyilatkozat a kapcsolódó magyarországi tevékenységre (pl. forgalmazás, feldolgozás, felhasználás, tárolás, gyártás, szállítás), más jogszabály által előírt hatósági engedély/ek meglétéről, adott esetben, illetve kivitel esetén ezen engedélyek  másolata;

Nyilatkozat  arról, hogy az áruk kivitelét, behozatalát a R. és egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai szerint fogják végezni, arról, hogy az áru nem tartozik a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017.(VI.16.) Korm. rendelet  hatálya alá.

Kivitelnél - itt nincs előzetes kiviteli tevékenységi engedély engedélyezés - csatolni kell  a pirotechnikai tevékenységi (forgalmazás, gyártás, tárolás  stb.) engedélyek  másolatát.

Az eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik.  

Behozatal: 15.000 Ft.   A kivitel (ideértve a reexportot is) illetékmentes.

A kiadott behozatali engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10.000 Ft. Az engedélyező hatóság előtt indított, a behozatali engedélyhez kapcsolóló minden további eljárás (fellebbezést kivéve) 7.000 Ft.                

A fizetés módja:

készpénz-átutalási megbízás útján (postai csekk a Magyar Államkincstár (MÁK) Eljárási illetékbevételi számlája javára), a kérelemhez csatolni kell az illeték befizetéséről az eredeti feladóvevényt;

vagy

- banki átutalás útján, a MÁK által e célra létrehozott 10032000-01012107-00000000 számú központosított eljárási illetékbevételi számla javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Illeték”, "BFKH", az eljárás (pirotechnikai eszközök behozatali engedélyezése) és az ügyfél (vállalkozás) megnevezésének feltüntetésével, a kérelemhez mellékelve az átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot;

vagy

- a technikai feltételek fennállása esetén internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül.

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Egy kérelmen csak egy nyolcjegyű KN kód, továbbá csak egy szerződő és egy származási/rendeltetési ország jelölhető meg.

Az engedély - az eljárás eredménye - papír alapon 2 példányban (kérelmezői és vámpéldány) kerül kiadásra az ügyfél részére.

Az engedély vámpéldánya az áru vámkezeléséhez szolgáló dokumentum. 

Az engedély – eltérő rendelkezés hiányában – többszöri szállításra is felhasználható az engedélyezett érvényességen belül.              

A kiviteli, behozatali szállítási engedélykérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.)

Behozatali és reexport szállÍtás esetén előzetesen a BFKH KHENF behozatali és reexport tevékenységi engedélye is szükséges.

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok     -   papír alapú 

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html

Az elektronikus kérelem előzetes hatósági (BFKH KHENF) regisztrációt követően fogadható be: 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet                                                                                                                      

a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló 173/2011.(VIII. 24.) Korm.rendelet  2. - 4. §, 81. - 109. § 

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény   18/A. - 18/B. § 

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi LV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény                                                                                                             

kereskedelmi forgalom:  áruknak akár üzletszerűen, kereskedelmi célú megfontolással, akár kereskedelmi jellegű mennyiségben, gyakorisággal történő kivitele, behozatala, figyelemmel a közösségi vámjogszabályokban a nem kereskedelmi forgalomra vonatkozó rendelkezésekre;

vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, ideértve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatainak ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi;  

belföldi átadó: akinek a kivitelre, reexportra szánt áru a  tulajdona; 

belföldi átvevő: akinek tulajdonába kerül az engedély alapján behozott áru.

Array

BFKH KHENF