Külföldön történő letelepedési szándék bejelentése

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarországot a külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja, többek között elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján be kell jelentenie. 

Kulcsszavak: külföldön történő letelepedés bejelentése, külföldi letelepedés, letelepedés bejelentése, külföldi letelepedés bejelentése

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarországot a külföldön történő letelepedés szándékával elhagyja, többek között elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján be kell jelentenie. 

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó

Elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján a külföldön történő letelepedési szándékát az jelentheti be,

A külföldön történő letelepedési szándék bejelentéséhez ki kell töltenie a külföldi letelepedési nyilatkozatot, amelynek során be kell jelentenie a külföldi lakcímét is. Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújtva az eljárás megindul.

Az új lakcímigazolvány átvehető választása szerint

A külföldön történő letelepedési szándék bejelentésének nyilvántartásba vételére (egyidejűleg magyar állampolgár adatainak további kezelésére) ha a kérelem, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott 8 napos, ennek hiányában 60 napos ügyintézési idő alatt történik meg. Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

járási hivatal

A járási hivatal döntése ellen a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A külföldi letelepedési szándék bejelentése a 2016. január 1-jét követő jogszabályi változások következtében nem érinti magyar állampolgárok esetén a személyazonosító igazolványra való jogosultságot, valamint a személyazonosító igazolvány érvényességét. A személyazonosító igazolványt a magyar állampolgárnak az eljáró hatóságnak nem kell leadni. A külföldi letelepedési szándék bejelentése a nem magyar állampolgárok esetén a személyazonosító igazolványra való jogosultságot megszünteti, ezért a személyazonosító igazolványt le kell adni.

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – amennyiben más lakása nincs – megszáll.

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol — lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

A  polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe.

A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén kívül a polgár bejelentett.

Szállásadó: az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani.

Személyi azonosító: a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárt törvényben meghatározott adatkezelés során egyértelműen azonosító, különleges adatra nem utaló – külön törvényben meghatározott módon képzett – számjegysor.

Központi azonosítási ügynök (KAÜ): egy olyan szolgáltatás, amely a lehetséges elektronikus azonosítási módokat gyűjti össze egy felületen. Ennek köszönhetően lehetőséget kínál az ügyfeleknek, hogy a saját döntésük alapján válasszanak az elérhető elektronikus azonosítási módok közül.

Array

EKTFO