Árufuvarozásra vonatkozó szabályok - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

A tevékenység közúton tehergépjárművel végzett, fuvarozási, valamint díj ellenében tehergépjármű rendelkezésre bocsátási tevékenységre terjed ki, ha az áru átvételének helye és kiszolgáltatásának helye Magyarország területén van.

Kulcsszavak: áru, fuvarozás, szállítás, EKÁER, engedély, nemzetközi, kamion, teherautó, áruszállító, jármű, árúszállítás, Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, EKÁR, Nemzeti Közlekedési Hatóság

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

 

A tevékenység közúton tehergépjárművel végzett, fuvarozási, valamint díj ellenében tehergépjármű rendelkezésre bocsátási tevékenységre terjed ki, ha az áru átvételének helye és kiszolgáltatásának helye Magyarország területén van.

A nemzetközi árufuvarozást végző gépjárművezetők életkorát 18, illetve 21 évben szabályozták attól függően, hogy mekkora a jármű megengedett legnagyobb össztömege. A 7,5 tonna vagy ennél több megengedett legnagyobb össztömegű járműveket 21 éves kor alatt - de a 18 életévet betöltve - csak akkor lehet vezetni, ha az illető személy megszerezte a szakmai alkalmasságot igazoló képesítést. Magyarország ennél szigorúbb szabályozást alkalmaz, hiszen a nemzetközi árufuvarozásban résztvevő jármű vezetőjének - életkorától függetlenül - rendelkeznie kell a tevékenységéhez igazodó képesítéssel is.

A járműveket tachográffal kell felszerelni. A tachográfnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a megtett utat,a sebességet, és a gépkocsivezető vezetési idejét legalább 24 órás időtartamra rögzítse, továbbá meg kell felelnie a kivitelére és a beépítésére vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseinek. Bizonyos speciális feltételek esetén nincs szükség tachográfra árufuvarozáshoz.

A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot.

Az engedély visszavonása.

A közúti árufuvarozói engedély kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4700 forint. Az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja 50 járműig 1600 forint, 51-100 járműig 795 forint, 100 jármű felett 335 forint. Az engedély elvesztése, megrongálódása esetén a pótlás díja 1050 forint.

A nemzetközi közúti árufuvarozói tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta miatti cseréjének díja az igénylő fuvarozó nevére 94 050 forint. A közösségi engedély adatváltozás miatti cseréjének díja 4700 forint. A közösségi engedély hatóságilag hiteles másolati példányáért 4800 forintot kell fizetni. Engedély, illetve hiteles másolat elvesztése, megrongálódása esetén a pótlás díja 4800 forint. Az eljárás díját a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell befizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

A közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés – a vállalkozás székhelye szerint területi illetékesség alapján – a megyei vagy fővárosi kormányhivatalánál lehetséges.

Az engedély kiadását elutasító határozat ellen - a közlésétől számított 15 napon belül - fellebbezést lehet benyújtani annál a regionális igazgatóságnál, amely a határozatot meghozta. A fellebbezésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium dönt. A másodfokú határozat ellen jogszabálysértésre hivatkozva a közigazgatási pert a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságnál kell megindítani.

A napi vezetési idő főszabály szerint legfeljebb 9 óra lehet, amelyet azonban négy és fél óra vezetést követően 45 percre meg kell szakítani. Ilyenkor más jellegű munka sem végezhető, s ez az idő nem tekinthető napi pihenőidőnek sem. Minden 24 órás időszakban legalább 11 óra pihenőidő biztosítása kötelező, ha ez több részletben történik az egyik részlet egybefüggően legalább nyolc óra kell, hogy legyen. A vezetési időt tovább korlátozza az a rendelkezés, amely szerint két egymást követő hét folyamán a vezetési idő nem haladhatja meg 90 órát. Hatnapi vezetési időt követően pedig kötelező a kétnapi pihenőidő biztosítása is.

2015. március 1-jétől módosutl az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerre (EKÁER) vonatkozó szabályozás. A változások alapvetően a bejelentési kötelezettségek részletszabályait, illetve a mentességeket érintik, a fuvarozóknak az EKÁER-rel kapcsolatos kötelezettségei nem változnak. További információk

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

6/1990. (VI. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló
Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról

áru: minden olyan dolog, amely tehergépjárművel közúton továbbítható

árutovábbítási szerződés: közúton tehergépjárművel végzett fuvarozási, valamint díj ellenében tehergépjármű – gépjárművezetővel történő – rendelkezésre bocsátási tevékenységre kötött szerződés

egységrakomány: kisebb méretű, tömegű áruk, csomagolási formák nagyobb egységbe foglalása, és ezen nagyobb egység megjelölés szerinti fuvarozása – így különösen raklapon csomagolt áru, kötegelt áru

feladó: az a személy, aki a fuvarozási szerződést a fuvarozóval megköti

fuvarozás: fuvarozási szerződés alapján végzett tevékenység

fuvarozási határidő: a fuvarfeladat teljesítésére meghatározott időtartamonként az árutovábbítási szerződésben az áru kiszolgáltatására megjelölt nap, időpont vagy időtartam

küldemény: a fuvarozási szerződés alapján továbbítandó teljes árumennyiség

 tehergépjármű: a tehergépkocsi, a vontató, a lassú jármű, valamint a tehergépkocsiból, vontatóból vagy lassú járműből és pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény

TMCS