Birtokvédelem

Amennyiben a birtokost a birtokától tilos önhatalommal, jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában megzavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás egy éven belül történt.

Kulcsszavak: birtokvédelem, birtoksértés, tilos önhatalom,

Amennyiben a birtokost a birtokától tilos önhatalommal, jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában megzavarják, birtokvédelem illeti meg. Birtokvédelmet a jegyzőtől abban az esetben lehet kérni, ha a birtokháborítás egy éven belül történt.

Akit birtokától tilos önhatalommal megfosztanak, vagy birtoklását megzavarják és birtoksértés helye Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén van.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kötelező tartalmi elemeket nem, vagy hiányosan tartalmazó kérelmet a jegyzőnek el kell utasítania.   

Egy éven belül fennálló birtoksérelem esetén van lehetőség jegyző előtt birtokvédelmet kérni, ezt követően bíróságon lehet birtokpert indítani.

Ügyintézési határidő: 15 nap. Az ellenérdekű felek számára a bizonyításra rendelkezésre álló idő az eljárási idő első 10 napja – a jegyző a bizonyítékokat eddig fogadhatja be.

Birtokvédelmi kérelem

3.000 Ft eljárási illeték

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Birtokos: Az, aki a dolgot magához veszi, vagy akinek az más módon hatalmába kerül. Birtokos az is, akitől a dolog időlegesen más személy hatalmába került. A birtokos személyét elsősorban a tényleges hatalmi helyzet határozza meg. A birtokvédelemre a birtokos jogosult. Megilleti a birtokvédelem minden birtoksértővel szemben – annak az egynek a kivételével, akitől ő a birtokot maga is tilos önhatalommal szerezte meg.

Birtoksértő: A birtoksértő személyének a meghatározásához abból célszerű kiindulni, hogy ki az, aki magatartásával megvalósítja a tilos önhatalmat, illetőleg abból, hogy a kérdéses magatartás kinek az érdekében következik be. A birtoksértő általában a saját érdekében cselekszik.

Közös birtok: Egy dolognak egy időben több birtokosa is lehet. A közös birtok esetén a birtokvédelem mindegyik birtokost önállóan is megilleti.

Tilos önhatalom: Tilos önhatalmat gyakorol, aki a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztja vagy birtoklásában zavarja.

A birtokvédelem további eszközei: A Polgári Törvénykönyv a jegyzői birtokvédelem mellett a birtokvédelem további két eszközét ismeri:

Önhatalom: A tilos önhatalom ellen a birtokos – a birtok megvédéséhez szükséges mértékben – önhatalommal is felléphet. Az elveszett birtok visszaszerzése érdekében önhatalommal akkor lehet fellépni, ha más birtokvédelmi eszköz igénybevételével járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná.

Birtokper: Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól.  A bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt.

Budapest 13. ker. Település