52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján a védetté nyilvánított éti csiga (Helix pomatia) kiviteléhez bármely ország viszonylatában, kereskedelmi célú szállításokra előírt engedély iránti kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához kell benyújtani, a R. 6. melléklete szerinti kérelem űrlapon.

">

Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján a védetté nyilvánított éti csiga (Helix pomatia) kiviteléhez bármely ország viszonylatában, kereskedelmi célú szállításokra előírt engedély iránti kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához kell benyújtani, a R. 6. melléklete szerinti kérelem űrlapon.

Kulcsszavak: éti csiga kivitele; kiviteli engedély; 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet.

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) alapján a védetté nyilvánított éti csiga (Helix pomatia) kiviteléhez bármely ország viszonylatában, kereskedelmi célú szállításokra előírt engedély iránti kérelmet Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához kell benyújtani, a R. 6. melléklete szerinti kérelem űrlapon.

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet  (R.) alapján előírt kiviteli engedélyt a R. 1. § 11. pontja szerinti vállalkozás kaphat.

Az engedélykérelmet az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet (R.) 6. mell. szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, az előírt mellékletekkel Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályhoz.

A védett éti csiga országhatárt, vámhatárt átlépő szállításához a R. alapján kiviteli engedély szükséges.

Az engedéllyel összefüggő klf. mulasztásos esetekben az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 15. § alapján a vállalkozás bírsággal sújtandó.

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)  406. § alapján: aki árut a behozatalához vagy kiviteléhez szükséges engedély nélkül az ország területére behoz, vagy onnan kivisz, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Hatóságra vonatkozó határidő

Az ügyintézési határidő 25 nap - a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő beérkezését követő naptól számítva.  Az ügyintézési időbe beleszámít az esetleges hiánypótlási felhívás teljesítésének az ideje.

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

A kitöltött kérelem űrlap  az  52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 6. melléklete szerint.

Melléklet:

- az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 2. §-ának megfelelő, a kérelmező telephelye szerint területileg illetékes természetvédelmi hatóság által kiadott engedély.

 

Az eljárás Illetékmentes - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § 27. pontja (kivitel) alapján.

 

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály

Az érdemi döntés közigazgatási perben támadható meg. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – közigazgatási per iránt – keresetet indíthat.  A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül lehet benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.

Az áru nyolcjegyű KN kódja és mennyiségi egysége a Közös Vámtarifáról szóló hatályos EU bizottsági rendelet szerint adandó meg.

A kiviteli engedély az ország területéről történő kiszállításra jogosít. Kiviteli engedély bármely ország viszonylatában szükséges..

A kiviteli engedélykérelmek papír alapon is benyújthatók a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési  Főosztály Kereskedelmi Osztályához -   postai úton (1535 Budapest, Pf.:  919/1.), vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.)

Kérelem az 52/2012. Korm.rendelet hatálya alá eső áruk kiviteléhez, behozatalához

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok     -   papír alapú 

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html

Az elektronikus kérelem előzetes hatósági (BFKH KHENF) regisztrációt követően fogadható be: 

http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet                                                                                                                        

az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás 92. § (17) bekezdése

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi LV. törvény

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

kereskedelmi forgalom: áruknak akár üzletszerűen, kereskedelmi célú megfontolással, akár kereskedelmi jellegű mennyiségben, gyakorisággal történő kivitele, behozatala, figyelemmel a közösségi vámjogszabályokban a nem kereskedelmi forgalomra vonatkozó rendelkezésekre;    

vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, ideértve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltatót, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatainak ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi;    

belföldi átadó: akinek a kivitelre, reexportra szánt áru a  tulajdona.

Array

BFKH KHENF