53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének  54. §-ában és 6. mellékletében meghatározott reklám és reklámhordozó elhelyezések, továbbá építési engedélyhez, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és építmények rendeltetése megváltoztatása esetében.

">

Pécs - Településképi bejelentési ügyek

A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének  54. §-ában és 6. mellékletében meghatározott reklám és reklámhordozó elhelyezések, továbbá építési engedélyhez, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és építmények rendeltetése megváltoztatása esetében.

Kulcsszavak: településképi bejelentés, építési tevékenység, rendeltetetés-módosítás, reklám, reklámhordozó, településképi követelmény, településképi rendelet.

A Polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le Pécs Megyei Jogú Város 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletének  54. §-ában és 6. mellékletében meghatározott reklám és reklámhordozó elhelyezések, továbbá építési engedélyhez, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és építmények rendeltetése megváltoztatása esetében.

Aki az adott ingatlanon építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezést, továbbá építmény rendeltetésének megváltoztatását kívánja végezni.

A településképi bejelentési eljárást az 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete szerinti kérelemmel kell kezdeményezni. A bejelentési eljárás lefolytatásához a bejelentő (építtető) bejelentését papíralapon, digitális adathordozó melléklettel vagy elektronikus úton nyújthatja be. Amennyiben a bejelentő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Az 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete szerinti kérelem:

Nyomtatvány

valamint az 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 55. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentáció.

 

 

A településképi bejelentési eljárás illetékköteles, melynek mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján 3000 forint (általános tételű eljárási illeték).

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városi Főépítészet.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere.

A településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása, valamint a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén a polgármester a magatartás elkövetőjével szemben településképi kötelezési eljárást indít, és egyúttal településkép-védelmi bírságot szab ki, az 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete.

 

Településképi bejelentési eljárás: a polgármester által az 53/2017.(XII.18.) önkormányzati rendeletben meghatározott, építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez, örökségvédelmi bejelentéshez és örökségvédelmi engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, rendeltetés-módosítások, reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében, azokat megelőzően, az ügyfél bejelentésére lefolytatott eljárás.

Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.

Rendeltetetés-módosítás: építmény, önálló rendeltetési egység vagy helyiség használati céljának megváltoztatása.

Reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklám közzétételét, elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.

Településképi követelmények: a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendeletében meghatározott, az építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására, a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, továbbá a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására vonatkozó követelmények.

Településképi rendelet: a településkép védelmét biztosító önkormányzati rendelet; Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 53/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

Településkép védelme: a település vagy településrész jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő megőrzése, kialakítása.

 

Array

Pécs Település