Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Kulcsszavak: adóbevallás, telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya: az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal, kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az ügyben meghatalmazott és törvényes képviselő is eljárhat.

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adatbejelentést tennie az önkormányzati adóhatósághoz (Adóügyi Iroda) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon jelenti be a telekadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését. Az ügy kérelemre indul, a bevallás benyújtható papír alapon vagy elektronikusan.

Amennyiben az adózó bevallási, adatbejelentési kötelezettségének az adóhatóság felhívását követően határidőn belül nem tesz eleget, az adóhatóság a természetes személy adózót ötvenezer forint, a nem természetes személy adózót százezer forint mulasztási bírsággal sújtja.

Az adózónak a teleadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie.

Az adózó a telekadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben március hónap tizenötödik napjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig fizeti meg.

Az eljárás illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Adóügyi Iroda

Somogy Megyei Kormányhivatal.

Adóköteles: az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alapja: a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke 2018. évben:

  1. A telekadó mértéke a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott Városközpont, Belváros I., Belváros II. és Belváros III. városrendezési körzetben fekvő ingatlanok esetén 260,-Ft/m2.
  2. Minden más ingatlan esetén: 155,-Ft/m2.
  3. A fentiektől eltérően adózik a rendelet mellékeltében feltüntetett területen lévő és kereskedelmi tevékenység célját szolgáló telek tulajdonosa, továbbá a biztosítási, távközlési tevékenység és üzemanyagtöltő állomás célját szolgáló telek tulajdonosa, mely esetekben a telekadó mértéke 337,-Ft/m2.

https://kph.kaposvar.hu/adobevallas/sbaty_kt01.pdf

https://kph.kaposvar.hu/adobevallas/sbaty_kt01.jar

ÁNYK Nyomtatványkitöltő:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

JAVA futtató környezet:

http://www.java.com/

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának telekadóról szóló 78/2008. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A Htv.52. § 16. pontja alapján teleknek minősül az építménnyel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen fekvő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

Kaposvár Település