Kéretlen hirdetés (spam) bejelentése

Az Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek a szolgáltatás használatával bejelenthetik a természetes személyek részére elektronikus úton (SMS, fax, e-mail) küldött, kéretlen hirdetéseket az NMHH felé.

Kulcsszavak: spam, kéretlen hirdetés, kéretlen reklám, bejelentés, reklámküldemény, NMHH

Az Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfelek a szolgáltatás használatával bejelenthetik a természetes személyek részére elektronikus úton (SMS, fax, e-mail) küldött, kéretlen hirdetéseket az NMHH felé.

természetes személyek

Kéretlen elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos bejelentést tehet, melynek módjai:

 

Az NMHH eljárásainak ügyintézési határideje negyven nap.

Kéretlen hirdetést bejelentő űrlap

A bejelentés megtétele illetékmentes. /A konkrét, egyedi panaszügyben benyújtott kérelem illetékköteles (3000 forint)./

NMHH: eljárása kérelem alapján, vagy (bejelentés, illetve saját hatáskörben észlelés nyomán) hivatalból indulhat.

Mely esetben nem rendelkezik hatáskörrel az NMHH?

A fenti esetekben a spamszűrő alkalmazások és a számítógép tűzfala lehet megoldás, valamint az, ha bizalmasan kezeljük az e-mail címünket.

polgári jogi igényét közvetlenül a bíróság előtt érvényesítheti

Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

Címzett reklámküldemény természetes személy, mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

A visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének a megtiltására mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján lehetőséget kell biztosítani úgy, hogy a nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen.

Az NMHH az elektronikus hirdetésküldésre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén:

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

NMHH: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó – egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú – a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény.

TMCS