Idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

Az idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándékot kötelező a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) bejelenteni. Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek a BFKH a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hatósági igazolványt állít ki.

Kulcsszavak: idegenvezetői igazolvány, idegenvezetés, bejelentés, idegen-nyelv, nyilvántartás

Az idegenvezetői tevékenység folytatására irányuló szándékot kötelező a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) bejelenteni. Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek a BFKH a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hatósági igazolványt állít ki.

Az idegenvezetői tevékenységet folytató természetes és jogi személyek.

Az idegenvezetői tevékenységet folytató személynek vagy meghatalmazottjának ún. bejelentést kell küldenie Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes szervezeti egysége felé, mely a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatt található Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály. A bejelentés megtételéhez a vonatkozó szakmai weboldalról a www.mkeh.gov.hu oldalról e-nyomtatvány és nyomtatvány is letölthető. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

A bejelentéshez mellékelni kell a nyomtatványon is feltüntetett szükséges mellékleteket.

Az üzletszerű tevékenység keretében végzett  idegenvezetői tevékenység Magyarország területén történő jogszerű folytatása ún. bejelentés-köteles tevékenység. A bejelentés nélkül végzett, a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó idegenvezetői tevékenység folytatása esetén Budapest Főváros Kormányhivatal bírságot szab ki és a jogosultság megfelelő igazolásáig megtiltja a tevékenység további folytatását. A bírság összege az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha a szolgáltató ezt követően is elmulasztja a bejelentési kötelezettsége teljesítését, úgy a bírság összege a korábban kiszabott összeg másfélszeresének megfelelő összeg, legfeljebb hetvenötezer forint.

A hatóság szintén bírság kiszabását alkalmazhatja abban az esetben, amennyiben az idegenvezetői tevékenység folytatására jogosult személy nem a bejelentésében szereplő nyelven, vagy nyelveken végez szolgáltatásnyújtást. A bírság mértéke ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet. A bírság kiszabásán túlmenően a hatóság megtiltja a jogsértő személy számára a tevékenységnek az adott nyelven (nyelveken) való folytatását. Amennyiben a tiltás ellenére az érintett személy továbbra is a szükséges nyelvismeret igazolásának hiányában folytatja a tevékenységet, úgy a hatóság 3 évre megtiltja számára az idegenvezetői tevékenység folytatását és egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

A szolgáltató az idegenvezetői tevékenység megkezdésével egyidejűleg, vagy azt megelőzően köteles bejelentését megtenni a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala felé.

A bejelentés megfeleléséről a kereskedelmi hatóság 8 napon belül dönt. Bejelentés megfelelése esetén 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a hatóság a bejelentést tevő személyt és részére idegenvezetői igazolványt állít ki. A bejelentés nem megfelelése esetén a kereskedelmi hatóság a hiányok megjelölésével tájékoztatja a bejelentést tevő személyt, hogy bejelentése meg nem tettnek minősül és egyúttal figyelmezteti a bejelentés nélkül végzett tevékenység jogkövetkezményeire.

A bejelentéshez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:

A bejelentéshez 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését kell igazolni.

A befizetést:

  1. fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás), 
  2. készpénz-átutalási megbízás, vagy 
  3. az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER) útján

kell teljesíteni az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését a BFKH Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653- 00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlája javára. 

Az elektronikus úton benyújtott kérelmek esetében a díjfizetési kötelezettségek teljesítésére az 1. és 3. pont szerint van lehetőség.

A kereskedelmi hatósági feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztálya látja el a 1124 Bp., Németvölgyi út 37-39. szám alatti telephelyen.

Felettes szerv: Szakmai irányításért felelős miniszter

Jogorvoslat: A bejelentések elbírálása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásai alapján történik. A bejelentés megfelelésével és nem megfelelésével összefüggésben kiadott hatósági irattal összefüggésben jogorvoslatra nincsen lehetőség.

A bejelentés benyújtására lehetőség van:

 

Nyomtatvány elérhetősége:

Formanyomtatvány idegenvezetői tevékenység bejelentéséhez

E-nyomtatvány elérhetősége:

Bejelentés a Magyarországon letelepedett szolgáltató idegenvezetői tevékenységének hatósági nyilvántartásba vételéhez és a szükséges igazolvány kiadásához

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályiról szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Az idegenvezetői tevékenységről szóló 33/2009. (XII.18.) ÖM rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI.29.) Korm.rendelet

A kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 54/2016. (XII.21) NGM rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek  a nyelvhasználatra és a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás általános szabályaira, a képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, az igazolási kérelemre, a kézbesítettnek tekintettséggel szembeni kifogásra, továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy ahol az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentést tevőt kell érteni.

idegenvezetői tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében a turisztikai szempontból jelentős értékeknek és egyéb látnivalóknak az azokat látogató személyek számára a helyszínen való részletes ismertetése és ehhez kapcsolódóan a látogatók számára nem ismert helyen való eligazodás érdekében általános tájékoztatás, illetve adott esetben segítség nyújtása.

Array

BFKH KHENF