Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához benyújtandó kérelem

Az ombudsman legfőbb feladata, hogy az alapjogokkal kapcsolatos visszásságokat kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.

Kulcsszavak: Alapvető Jogok Biztosa, ombudsman, panasz, közérdekű bejelentés

Az ombudsman legfőbb feladata, hogy az alapjogokkal kapcsolatos visszásságokat kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18.§-a alapján az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése

szerint valamely hatóság, például:

tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

Kérelmet kell benyújtania, melyet megtehet:

Az eljárás illetékmentes.

Alapvető Jogok Biztosa

Jogorvoslatnak nincs helye.

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 4.§-a alapján közérdekű bejelentést 2014. január 1-jétől az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni. A bejelentést és mellékleteit, erre irányuló kérelem esetén annak személyes adatok nélküli kivonatát az alapvető jogok biztosa 8 napon belül továbbítja az annak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező szervhez.

A közérdekű bejelentés – arra jogosult által történt – kivizsgálását követően a bejelentő – az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében – beadvánnyal fordulhat az alapvető jogok biztosához: - ha véleménye szerint bejelentését az eljáró szerv nem vizsgálta ki teljeskörűen, - ha a vizsgálat eredményével nem ért egyet, - ha a bejelentését megalapozatlannak tartották. A kérelem alapján az alapvető jogok biztosa vizsgálja a közérdekű bejelentés megfelelő intézését. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján visszásságot tapasztal, annak orvoslására ajánlást tehet az érintett, illetve annak felettes szervéhez.

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról

Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

TMCS