Nagycsaládosok Személygépkocsi-szerzési támogatása a 45/2019. (III.12.) Korm. rendelet alapján

A kedvezmény célja, a nagycsaládosok személygépkocsihoz való hozzájutásának támogatása az állam részéről.

Kulcsszavak: család,gyermek,Nagycsaládos,személygépkocsi,szerzési,támogatás,autó,kocsi,jármű

A kedvezmény célja, a nagycsaládosok személygépkocsihoz való hozzájutásának támogatása az állam részéről.

Aki legalább három vagy több gyermekre jogosult családi pótlékra

Kérelemet , valamint a csatolandó magánokirat kitölteni,  aláírni.

A határozat véglegessé válásától számított 6 hónapon belül lehet az adásvételi szerződést vagy lízingszerződést megkötni.

Kérelem, 1.2. számú melléklet, személyazonosságot igazoló dokumentum elsősorban jogosítvány.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály Személygépkocsi-szerzési Támogatást Megállapító Osztályk

A Kormány 45/2019. (III.12.) Kormányrendelete a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról.

a) élettárs: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) szerint a nevelési ellátásra jogosultság szempontjából élettársként figyelembe vehető személy;

b) megfelelő befogadóképességű személygépkocsi: a  kérelem benyújtásának időpontjában a  közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet értelmében személyszállítás céljára készült és jóváhagyott, M1 járműkategóriába sorolt olyan járműkísérő lappal rendelkező gépkocsi – a lakóautó jellegű jármű kivételével –, amelyben a vezető ülését is beleértve legalább hét állandó ülőhely van, továbbá új járműnek minősül, ideértve a  belföldi kereskedelmi forgalomban személygépkocsik értékesítésével üzletszerűen foglalkozó, adószámmal rendelkező szervezet vagy – a  nagycsaládostól vagy a  támogatással érintett személytől eltérő – személy (a továbbiakban: autókereskedő) által a nagycsaládos általi megszerzése előtt legfeljebb egy évvel forgalomba helyezett és legfeljebb 2000 kilométert futott személygépkocsit is, amelyet az autókereskedő továbbértékesítési céllal szerzett be, és amelyet a forgalomba helyezése és a nagycsaládos általi megszerzése közti időszakban nem használtak vagy kizárólag értékesítés előtti bemutatás céljára használtak

c) megfelelő befogadóképességű személygépkocsival rendelkező személy: aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti járműnyilvántartásban a b) pont szerinti személygépkocsi tulajdonosaként vagy üzemben tartójaként szerepel;

d) nagycsaládos: a Cst. szerint

da) legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult, a Cst. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szülő, ide nem értve a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbefogadni kívánó személyt

db) legalább két – ikrekkel való várandósság esetén egy – gyermek után családi pótlékra jogosult várandós nő a  várandósság betöltött 12. hetét követően vagy az  ilyen várandós nővel közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa, aki a Cst. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szülőnek – ide nem értve a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbefogadni kívánó személyt – minősül

dc) legalább három gyermek után családi pótlékra jogosult gyám, amely esetben a gyermekek számába a gyámság alatt álló gyermek akkor számít bele, ha mindkét szülője meghalt, és a gyámság legalább egy éve fennáll, azzal, hogy az igénylő saját háztartásában nevelt vagy gondozott olyan gyermekét, akire tekintettel a családi pótlékra való jogosultság megszűnése előtt közvetlenül magasabb összegű családi pótlékra volt jogosult, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, életkorától és a családi pótlékra való jogosultság megszűnésétől függetlenül kell figyelembe venni, a  Cst. 9.  § (4)  bekezdése szerinti gyermek pedig a  lakóhelye szerinti szülőnél vehető figyelembe

e) támogatással érintett személy:a nagycsaládos házastársa vagy élettársa

f) zártvégű pénzügyi lízingszerződés: olyan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott pénzügyi lízingszerződés, amelynél a lízingbevevő a szerződésben meghatározott lízingdíj összegének megfizetésével a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi.

g) casco biztosítás: a  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 1.  melléklet A) rész 3.  pont a) alpontja szerinti biztosítási ágazatba tartozó kárbiztosítási szerződés.

Array

NYUFIG_ESZF