Szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyintézés

Az ügyfél által létrehozott alkotást védelem illeti meg, az ezzel kapcsolatos ügyintézés érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát kell felkeresnie.

Kulcsszavak: szellemi tulajdon, védjegy, iparjog védelem, szerzői jog, szabadalom, oltalom, találmány, művészeti, irodalmi, alkotás

Az ügyfél által létrehozott alkotást védelem illeti meg, az ezzel kapcsolatos ügyintézés érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát kell felkeresnie.

A szellemitulajdon-védelem célja az alkotó elme által létrehozott termékek, nevezetesen a találmányok, az irodalmi, művészeti és tudományos alkotások, a tudományos felfedezések, az árujelzők (védjegyek, márkanevek, földrajzi árujelzők stb.), illetőleg az ipar, a tudomány, az irodalom vagy a művészetek terén folyó szellemi tevékenység erkölcsi és jogi védelme, anyagi elismerése.

A szellemitulajdon-védelem teremti meg az egyensúlyt az innovatív megoldások és kreatív alkotók érdeke és a szélesebb közérdek között annak érdekében, hogy elősegítse egy olyan környezet kialakulását, amely a kreativitás és az innováció virágzására épül.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az ügyfelei számára elektronikus ügyintézés lehetőségét biztosítja az alábbi ügytípusokban:

Az elektronikus ügyintézés igénybevételéhez ügyfélkapus regisztrációval vagy elektronikus aláírással szükséges rendelkezni.

Az elektronikus űrlapok benyújtásáról részletes tájékoztatót az alábbi honlapon olvashat: http://www.sztnh.gov.hu/hu/hogyan-tajekozodhatok-a-honlapon/ugyintezes-elektronikus-uton

 

A határidők a benyújtott kérelem típusától függően kerülnek megállapításra. 

A benyújtandó dokumentumok a benyújtott kérelem típusától függően kerülnek megállapításra. 

Eltérő rendelkezése hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó védjegyügyekben a kérelemnek tartalmaznia kell

a) a természetes személy kérelmező és – képviselet esetén – képviselő nevét és lakcímét, továbbá – elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén – az ilyen módon kapcsolatot tartó természetes személy születési helyét és idejét, valamint anyja nevét;

b) a nem természetes személy kérelmező és – képviselet esetén – képviselő nevét, székhelyét, továbbá elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén adószámát; továbbá

c) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kérelmező vagy képviselője aláírását.

Az eljárási költségek a benyújtott kérelem típusától függően kerülnek megállapításra, melyről az alábbi honlapon tájékozódhat: http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/urlapok-dijak

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal), a szellemi tulajdon védeleméért felelős kormányhivatalnak felettes, illetve felügyeleti szerve nincs. A Hivatal hatósági döntéseivel szemben fellebbezési jogosultság nincs, azonban azokkal szemben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján bírósághoz lehet fordulni.

Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék jogosult

A papír alapú és elektronikus nyomtatványtár az alábbi felületen érhető el: http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/urlapok-dijak

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelet a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyről

Szellemi tulajdon:

ide tartoznak a találmányok, az irodalmi és művészeti alkotások és a kereskedelemben alkalmazott megjelölések, nevek, képek és formák. A szellemi tulajdon tárgyai jogi védelmet élveznek: ez biztosítja, hogy a találmányok vagy egyéb alkotások jogosultjai tevékenységükért megfelelő erkölcsi és anyagi elismerésben részesüljenek.

A szellemitulajdon-jogok két nagy ágát az iparjogvédelmi és a szerzői jogok alkotják.

Array

NISZ ZRT.